مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به مشهد مقدس

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30
15 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/04/30
14:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
780,000 ریال
663,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
سبزوار شاهرود (سمنان)
15 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهدمقدس (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/04/30
14:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
780,000 ریال
663,000 ریال

سبزوار نيشابور
12 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/04/30
14:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
780,000 ریال
686,400 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سبزوار شاهرود (کمربندي) نيشابور
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهدمقدس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
14:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

سبزوار

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/04/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
780,000 ریال

10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/04/30
15:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
780,000 ریال
702,000 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/توقف بعدي ترمينال کاوه/وي.آي.پي
سبزوار نيشابور

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
15:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
20 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
15:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
515,000 ریال
412,000 ریال

6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
15:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
515,000 ریال
484,100 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
مشهد مقدس تربت حيدريه (کمربندي)
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهدمقدس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/30
15:45
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
515,000 ریال
412,000 ریال

توضیحات : مسئول هماهنگي درمشهد آقاي سلطاني 09153026445
سبزوار
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/04/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
780,000 ریال
702,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
سبزوار نيشابور
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
515,000 ریال
437,750 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است
12 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
515,000 ریال
453,200 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سبزوار شاهرود (کمربندي) نيشابور

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد

ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
16:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/04/30
16:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
780,000 ریال

10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
16:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
515,000 ریال
463,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
15 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهدمقدس (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/04/30
16:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
780,000 ریال
663,000 ریال

سبزوار نيشابور
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/04/30
16:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
780,000 ریال
663,000 ریال

سبزوار نيشابور
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/30
16:45
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
515,000 ریال
463,500 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/توقف بعدي ترمينال کاوه
نيشابور سبزوار
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/04/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال
733,200 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
مشهد مقدس
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
780,000 ریال
663,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
نيشابور سبزوار

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/04/30
17:15
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سبزوار نيشابور شاهرود (کمربندي) کمربندي
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/30
17:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
515,000 ریال
463,500 ریال

توضیحات : سفربخير
سبزوار نيشابور شاهرود
12 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
515,000 ریال
453,200 ریال

توضیحات : بستن کمربندايمني الزامي است
سبزوار نيشابور
12 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/04/30
19:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
780,000 ریال
686,400 ریال

توضیحات : همراه باشام رايگان
شاهرود (کمربندي) سبزوار نيشابور