مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به مشهد مقدس

روز جمعه در تاریخ 1397/03/04
30 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1397/03/04
14:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
936,000 ریال
655,200 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
سبزوار نيشابور شاهرود (سمنان)
30 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1397/03/04
14:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
936,000 ریال
655,200 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
شاهرود (کمربندي) نيشابور سبزوار
15 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهدمقدس (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1397/03/04
14:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
930,000 ریال
790,500 ریال

سبزوار نيشابور
24 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد(خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال (V.I.P)
1397/03/04
14:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
936,000 ریال
711,360 ریال

سبزوار نيشابور
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/04
15:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
618,000 ریال
556,200 ریال

نيشابور سبزوار
35 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1397/03/04
15:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
936,000 ریال
608,400 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
نيشابور سبزوار
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو
1397/03/04
15:15
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
780,000 ریال
663,000 ریال

توضیحات : پذيرايي همراه شام
سبزوار نيشابور دامغان شاهرود (سمنان)
20 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/04
15:30
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
550,000 ریال
440,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
فردوس (خراسان ) تربت حيدريه (کمربندي) طبس

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1397/03/04
15:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
936,000 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
سبزوار نيشابور
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/04
15:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
936,000 ریال
842,400 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
سبزوار نيشابور شاهرود
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهدمقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/04
15:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
936,000 ریال
748,800 ریال

توضیحات : توجه توجه حرکت سرويس فوق از مسير تهران مي باشد
20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1397/03/04
16:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
سبزوار نيشابور
30 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1397/03/04
16:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
935,000 ریال
654,500 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/04
16:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
936,000 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي
سبزوار نيشابور
35 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1397/03/04
16:00
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
618,000 ریال
401,700 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
سبزوار نيشابور شاهرودکمربندي
30 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/04
16:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
618,000 ریال
432,600 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
شاهرود (کمربندي) نيشابور سبزوار

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/04
16:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
930,000 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1397/03/04
16:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
936,000 ریال
702,000 ریال

سبزوار نيشابور شاهرود (سمنان)
30 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/04
16:15
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
936,000 ریال
655,200 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
30 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/04
16:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
936,000 ریال
655,200 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
نيشابور سبزوار
22 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي اسکانيا مارال تک صندلي_پذيرايي ميوه
1397/03/04
16:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
936,000 ریال
730,080 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
شاهرود (سمنان ) سبزوار
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1397/03/04
16:20
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال
663,000 ریال

توضیحات : اين سرويس پذيرايي باشام دارد
نيشابور سبزوار
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/04
16:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
618,000 ریال
556,200 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
23 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1397/03/04
16:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
618,000 ریال
475,860 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
سبزوار

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/03/04
16:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
618,000 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
سبزوار نيشابور
20 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1397/03/04
17:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
820,000 ریال
656,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
سبزوار نيشابور
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/03/04
17:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
936,000 ریال
842,400 ریال

سبزوار نيشابور
30 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1397/03/04
17:15
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
936,000 ریال
655,200 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
شاهرود (کمربندي) نيشابور سبزوار
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/04
17:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
935,000 ریال
701,250 ریال

توضیحات : همراه با پذيرايي شام
سبزوار نيشابور

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/04
17:35
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
750,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
سبزوار

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/03/04
18:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
618,000 ریال

توضیحات : سفربخير
سبزوار نيشابور
30 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/04
18:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
618,000 ریال
432,600 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
24 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد(خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1397/03/04
19:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
936,000 ریال
711,360 ریال

سبزوار نيشابور

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1397/03/04
19:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
936,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
سبزوار نيشابور
30 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1397/03/04
19:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
936,000 ریال
655,200 ریال

توضیحات : همراه باشام رايگان
شاهرود (کمربندي) نيشابور سبزوار