مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری






ترمینال مبدا



بلیط اتوبوس اصفهان به عسلویه

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
15:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

ياسوج (بويراحمد) کنگان برازجان

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به عسلويه
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/04/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
600,000 ریال

برازجان کنگان
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : درصورت تهيه بليط برگشت ازبوشهر30درصدتخفيف بگيريداتوبوس درسامانيتوردار
ياسوج (بويراحمد) کنگان برازجان
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : /وي اي پي توقف بعدي پايانه صفه
برازجان کنگان (بوشهر)

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به عسلويه
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/30
16:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
355,000 ریال

برازجان کنگان
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/30
16:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/ارائه کارت شناسائي الزاميست
برازجان کنگان (بوشهر)
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
16:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : درصورت تهيه بليط برگشت ازبوشهر30درصدتخفيف بگيريداتوبوس درسامانيتوردار
شيراز (فارس) جم
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
17:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

شيراز (فارس)
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس مان تخت شو 26نفره
1396/04/30
17:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه وي اي پي
شيراز جم
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

شيراز (فارس) جم
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
18:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : درصورت تهيه بليط برگشت ازبوشهر30درصدتخفيف بگيريداتوبوس درسامانيتوردار
ياسوج (بويراحمد) کنگان برازجان
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس مان تخت شو 26نفره
1396/04/30
18:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ازمسيرشـــــيراز
شيراز جم
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
18:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

شيراز (فارس)

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به عسلويه
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/04/30
18:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال

20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
19:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : سفربخير
شيراز (فارس) جم
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
20:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

شيراز (فارس) جم
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
21:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

شيراز (فارس)