مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/02/06

14:45

9

اتوبوس مارال(V.I.P)

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه

اصفهان قشم

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/02/06

15:15

9

اتوبوس مارال(V.I.P)

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
شيراز (فارس) لار پليس راه جهرم پليس راه درگهان

اصفهان قشم

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/02/06

15:45

25

اتوبوس وي آي پي

360,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس هاي فرست کلاس دائر
شيراز (فارس) لار (فارس)

اصفهان قشم

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/02/06

16:00

19

اتوبوس مارال (V.I.P)

% 20

360,000 ریال

288,000 ريال

برگشت از گيتي پيما زاهدان خريد اينترنتي 20درصد تخفيف
جهرم پليس راه لار پليس راه شيراز (فارس)

اصفهان پایانه صفه قشم

پایانه صفه اصفهان

شيراز

1396/02/06

16:15

7

اتوبوس بي 9

% 20

360,000 ریال

288,000 ريال

جهرم لار (فارس) شيراز

اصفهان قشم

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/02/06

16:30

9

اتوبوس مارال(V.I.P)

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
شيراز (فارس) لار پليس راه جهرم پليس راه درگهان

اصفهان شيراز

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/02/06

17:00

0

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

205,000 ریال

174,250 ريال

توقف بعدي پايانه صفه
آباده

اصفهان پایانه صفه قشم

پایانه صفه اصفهان

شيراز

1396/02/06

17:15

4

اتوبوس بي 9

% 20

360,000 ریال

288,000 ريال

جهرم لار (فارس) شيراز

اصفهان قشم

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/02/06

17:30

9

اتوبوس مارال(V.I.P)

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
شيراز (فارس) لار پليس راه جهرم پليس راه درگهان

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/02/06

17:30

9

اتوبوس مان تخت شو 26نفره

% 15

360,000 ریال

306,000 ريال

توقف بعدي پايانه صفه وي اي پي
شيراز جم

اصفهان عسلويه

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/02/06

17:45

0

اتوبوس وي اي پي (اسکانيا

360,000 ريال

شيراز (فارس)

اصفهان پایانه صفه قشم

پایانه صفه اصفهان

شيراز

1396/02/06

17:45

7

اتوبوس بي 9

% 20

360,000 ریال

288,000 ريال

لار (فارس) شيراز

اصفهان شيراز

پایانه صفه اصفهان

شيراز

1396/02/06

18:00

0

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

205,000 ریال

174,250 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/ارائه کارت شناسائي الزاميست
آباده

اصفهان قشم

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/02/06

18:00

20

اتوبوس وي آي پي

% 15

360,000 ریال

306,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس هاي فرست کلاس دائر
شيراز (فارس) لار (فارس)

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/02/06

18:00

4

اتوبوس وي اي پي

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

سال نو برشمامبارکباد
شيراز (فارس) جم

اصفهان عسلويه

پایانه صفه اصفهان

شيراز

1396/02/06

18:30

4

اتوبوس مان تخت شو 26نفره

% 15

360,000 ریال

306,000 ريال

وي.آي.پي/ازمسيرشـــــيراز
شيراز جم

اصفهان پایانه صفه قشم

پایانه صفه اصفهان

شيراز

1396/02/06

18:45

5

اتوبوس بي 9

% 20

360,000 ریال

288,000 ريال

جهرم لار (فارس) شيراز

اصفهان عسلويه

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/02/06

18:45

10

اتوبوس وي اي پي (اسکانيا

360,000 ريال

شيراز (فارس)

اصفهان پایانه صفه عسلويه

پایانه صفه اصفهان

شيراز

1396/02/06

18:45

12

اتوبوس بي 9

% 20

360,000 ریال

288,000 ريال

شيراز

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/02/06

19:00

44

اتوبوس ايلياد

205,000 ريال

سرويس قشم بااتوبوس فرست کلاست دائر ميباشد

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/02/06

19:30

44

اتوبوس اسكانيا

% 20

205,000 ریال

164,000 ريال

سفر بخير تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
آباده

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/02/06

19:30

22

اتوبوس وي اي پي

% 20

360,000 ریال

288,000 ريال

سال نو برشما مبارکباد
آباده

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/02/06

19:30

25

اتوبوس وي اي پي

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

سال نو برشما مبارکباد
آباده شيراز (فارس)

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/02/06

20:00

0

اتوبوس ولو40

% 10

200,000 ریال

180,000 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده

اصفهان شيراز

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/02/06

20:15

0

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 15

360,000 ریال

306,000 ريال

سفر بخير
آباده

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/02/06

20:15

32

اتوبوس اسکانيا44

205,000 ريال

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/02/06

20:20

10

اتوبوس وي اي پي (اسکانيا

% 30

360,000 ریال

252,000 ريال

عسلويه

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/02/06

20:30

7

اتوبوس وي اي پي

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

سال نو برشما مبارکباد
شيراز (فارس) جم

پايانه کاوه (اصفهان) شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/02/06

20:45

17

اتوبوس اسکانيا44

% 20

205,000 ریال

164,000 ريال

اصفهان شيراز

پایانه صفه اصفهان

شيراز

1396/02/06

21:00

0

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

360,000 ریال

306,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد

اصفهان عسلويه

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/02/06

21:30

7

اتوبوس وي اي پي (اسکانيا

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

شيراز (فارس)

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/02/06

21:45

24

اتوبوس اسکانيا

% 10

200,000 ریال

180,000 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده

اصفهان شيراز (فارس) پايانه کارانديش

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/02/06

22:00

20

اتوبوس اسکانيا44

205,000 ريال

برگشت ازگيتي پيما شيراز خريد اينترنتي 20درصد تخفيف
شيراز (فارس)

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/02/06

22:30

22

اتوبوس اسكانيا

% 10

205,000 ریال

184,500 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

اصفهان پايانه کاوه شيراز

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/02/06

22:30

9

اتوبوس وي اي پي

% 20

360,000 ریال

288,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد

اصفهان شيراز

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/02/06

22:30

4

اتوبوس اسکانيا25

% 6

360,000 ریال

338,400 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد

اصفهان( کاوه) شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/02/06

22:30

5

اتوبوس ولو 44

% 15

205,000 ریال

174,250 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

اصفهان شيراز (فارس) شيرازپايانه کارانديش

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/02/06

22:45

26

اتوبوس اسکانيا44

% 10

200,000 ریال

180,000 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
شيراز (فارس) آباده

اصفهان شيراز

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/02/06

23:00

11

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

360,000 ریال

306,000 ريال

توقف بعدي پايانه صفه/وي اي پي

پايانه کاوه (اصفهان) شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/02/06

23:00

0

اتوبوس اسکانيا44

% 20

205,000 ریال

164,000 ريال

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/02/06

23:15

9

اتوبوس وي اي پي (اسکانيا

360,000 ريال

آباده

اصفهان پایانه صفه شيراز

پایانه صفه اصفهان

شيراز

1396/02/06

23:30

11

اتوبوس بي 9

% 20

360,000 ریال

288,000 ريال

اصفهان شيراز

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/02/06

23:30

16

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

205,000 ریال

174,250 ريال

.. سفر بخير

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/02/06

23:45

0

اتوبوس اسکانيا

% 10

200,000 ریال

180,000 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده

اصفهان شيراز

پایانه صفه اصفهان

شيراز

1396/02/06

23:55

10

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

360,000 ریال

306,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/وي.آي.پي

اصفهان شيراز

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/02/06

23:59

11

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

360,000 ریال

306,000 ريال

توقف بعدي پايانه صفه/وي آي پي
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا