مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به شاهرود سمنان

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05
15 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شاهرود (سمنان) مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/04/05
14:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
515,000 ریال
437,750 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
سبزوار شاهرود (سمنان)

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به شاهرود (کمربندي) مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/04/05
14:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سبزوار شاهرود (کمربندي) نيشابور
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شاهرود مقصدنهایی : مشهدمقدس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/05
16:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
515,000 ریال
412,000 ریال

توضیحات : مسئول هماهنگي درمشهد آقاي سلطاني 09153026445
شاهرود سبزوار سمنان

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به شاهرود (کمربندي) مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
16:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
310,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سبزوار شاهرود (کمربندي) نيشابور

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شاهرود
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/04/05
16:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه شاهين شهر/وي اي پي
سمنان دامغان تهران جنوب

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شاهرود مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/05
17:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : سفربخير
شاهرود نيشابور سبزوار
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شاهرود مقصدنهایی : شيروان (خراسان )
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/05
18:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
515,000 ریال
412,000 ریال

توضیحات : درصورت تهيه بليط برگشت ازبوشهر30درصدتخفيف بگيريداتوبوس درسامانيتوردار
سبزوار بجنورد شاهرود سمنان تهران جنوب

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به شاهرود (کمربندي) مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/04/05
19:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : همراه باشام رايگان
شاهرود (کمربندي) سبزوار نيشابور