مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به سبزوار

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سبزوار مقصدنهایی : مشهدمقدس (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/07/29
14:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
650,000 ریال
585,000 ریال

سبزوار نيشابور
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به سبزوار مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/07/29
14:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
650,000 ریال
585,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
شاهرود (کمربندي) سبزوار نيشابور
25 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سبزوار مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/07/29
15:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
650,000 ریال
487,500 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/توقف بعدي ترمينال کاوه/وي.آي.پي
سبزوار نيشابور
25 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سبزوار مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/07/29
16:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
650,000 ریال
487,500 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
سبزوار نيشابور
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به سبزوار مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
16:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
430,000 ریال
387,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
شاهرود (کمربندي) سبزوار نيشابور
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سبزوار مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي (اسکانيا
1396/07/29
16:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
650,000 ریال
585,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
سبزوار نيشابور
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سبزوار مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
16:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
380,000 ریال
342,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
سبزوار نيشابور
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سبزوار مقصدنهایی : مشهدمقدس (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/07/29
16:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
650,000 ریال
585,000 ریال

سبزوار نيشابور
25 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سبزوار مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/07/29
16:45
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
430,000 ریال
322,500 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/توقف بعدي ترمينال کاوه
نيشابور سبزوار

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سبزوار مقصدنهایی : مشهد مقدس (از مسير شاهرود)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/07/29
17:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
650,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
سبزوار نيشابور
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به سبزوار مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/07/29
17:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
650,000 ریال
552,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
سبزوار نيشابور
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به سبزوار مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/07/29
17:15
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
650,000 ریال
585,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سبزوار نيشابور
25 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سبزوار مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/07/29
17:30
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
430,000 ریال
322,500 ریال

توضیحات : سفربخير
سبزوار نيشابور

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سبزوار مقصدنهایی : بجنورد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/07/29
18:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
650,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
شاهرود سبزوار سمنان
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به سبزوار مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
18:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
430,000 ریال
387,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سبزوار نيشابور
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به سبزوار مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/07/29
19:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
650,000 ریال
585,000 ریال

توضیحات : همراه باشام رايگان
شاهرود (کمربندي) سبزوار نيشابور