مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به سبزوار

روز يكشنبه در تاریخ 1396/04/04
15 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سبزوار مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/04/04
14:00
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
650,000 ریال
552,500 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
سبزوار شاهرود (سمنان)
15 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سبزوار مقصدنهایی : مشهدمقدس (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/04/04
14:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
650,000 ریال
552,500 ریال

سبزوار نيشابور

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به سبزوار مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/04/04
14:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
650,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سبزوار شاهرود (کمربندي) نيشابور

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سبزوار مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/04/04
15:30
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
650,000 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/توقف بعدي ترمينال کاوه/وي.آي.پي
سبزوار نيشابور
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سبزوار مقصدنهایی : مشهدمقدس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/04
15:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
430,000 ریال
344,000 ریال

توضیحات : مسئول هماهنگي درمشهد آقاي سلطاني 09153026445
سبزوار
12 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به سبزوار مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/04
16:00
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
430,000 ریال
378,400 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سبزوار شاهرود (کمربندي) نيشابور
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سبزوار مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/04/04
16:30
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
650,000 ریال
552,500 ریال

سبزوار نيشابور
15 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سبزوار مقصدنهایی : مشهدمقدس (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/04/04
16:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
650,000 ریال
552,500 ریال

سبزوار نيشابور

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سبزوار مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/04
16:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
430,000 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/توقف بعدي ترمينال کاوه
نيشابور سبزوار
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به سبزوار مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/04
17:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
650,000 ریال
552,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
نيشابور سبزوار

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سبزوار مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/04
17:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
430,000 ریال

توضیحات : سفربخير
سبزوار نيشابور شاهرود
12 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به سبزوار مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/04
18:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
430,000 ریال
378,400 ریال

توضیحات : بستن کمربندايمني الزامي است
سبزوار نيشابور
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سبزوار مقصدنهایی : شيروان (خراسان )
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/04
18:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
650,000 ریال
520,000 ریال

توضیحات : درصورت تهيه بليط برگشت ازبوشهر30درصدتخفيف بگيريداتوبوس درسامانيتوردار
سبزوار بجنورد شاهرود سمنان تهران جنوب

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سبزوار مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/04
19:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
650,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
سبزوار نيشابور

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به سبزوار مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/04/04
19:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
650,000 ریال

توضیحات : همراه باشام رايگان
سبزوار نيشابور