مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به رفسنجان

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به رفسنجان مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/30
09:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
445,000 ریال
378,250 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان کرمان ايرانشهر
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به رفسنجان مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/04/30
11:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
250,000 ریال
212,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
کرمان ايرانشهر رفسنجان بم

عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/04/30
19:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
445,000 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
رفسنجان

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا25
1396/04/30
20:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
445,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
رفسنجان

میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
20:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
250,000 ریال

رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/30
20:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
445,000 ریال
378,250 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/30
20:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
250,000 ریال
200,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
20:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
250,000 ریال
212,500 ریال

توضیحات : ااين سرويس باکاوه مشترک ميباشد
رفسنجان

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/30
21:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است
رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
21:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
250,000 ریال
212,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/30
21:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
250,000 ریال
200,000 ریال

توضیحات : ... سفر بخير
رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/04/30
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
445,000 ریال
378,250 ریال

رفسنجان
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/30
22:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
250,000 ریال
212,500 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است
رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/30
22:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
445,000 ریال
378,250 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/30
23:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
445,000 ریال
378,250 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان