مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به خوانسار

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/02

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خوانسار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس بي 7 جديد
1396/09/02
07:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
90,000 ریال


تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خوانسار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس بي 7 جديد
1396/09/02
09:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
90,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خوانسار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس بي 7 جديد
1396/09/02
11:30
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
90,000 ریال


تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خوانسار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس بي 7 جديد
1396/09/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
90,000 ریال


تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خوانسار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس بي 7 جديد
1396/09/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
90,000 ریال


تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خوانسار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس بي 7 جديد
1396/09/02
19:00
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
90,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها