مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به خمین

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خمين مقصدنهایی : اراک
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
07:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
140,000 ریال
133,000 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
اراک بااتوبوس اراک خمين بااتوبوس اراک
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خمين مقصدنهایی : اراک
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/04/30
11:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
190,000 ریال
180,500 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
خمين
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خمين مقصدنهایی : اراک
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
13:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
140,000 ریال
133,000 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
اراک اتوبوس اراک خمين اتوبوس اراک

میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به خمين
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولو40
1396/04/30
13:45
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
140,000 ریال

5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خمين مقصدنهایی : اراک
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/04/30
15:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
190,000 ریال
180,500 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
خمين اتوبوس اراک
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خمين مقصدنهایی : اراک
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
17:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
140,000 ریال
133,000 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
خمين
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خمين مقصدنهایی : اراک
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
19:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
140,000 ریال
133,000 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
اراک اتوبوس اراک خمين اتوبوس اراک
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خمين مقصدنهایی : اراک
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/04/30
21:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
190,000 ریال
180,500 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
خمين
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خمين مقصدنهایی : اراک
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
23:55
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
140,000 ریال
133,000 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
خمين