مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به خرمشهر

روز شنبه در تاریخ 1396/04/31

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/31
17:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
350,000 ریال

اهواز ترمينال تپه آبادان ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/31
18:15
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/31
19:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
600,000 ریال
510,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
اهواز آبادان ايذه
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/04/31
20:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
600,000 ریال
510,000 ریال

ابادان اهواز

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/04/31
20:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
600,000 ریال

اهواز ترمينال تپه آبادان
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/04/31
21:15
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه
30 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/31
22:15
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
600,000 ریال
420,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
اهواز آبادان ايذه

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/31
22:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
350,000 ریال

اهواز ترمينال تپه آبادان
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به خرمشهر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44نفره
1396/04/31
23:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه