مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدامبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان خرمشهر

پایانه کاوه اصفهان

خرمشهر

1396/03/08

17:30

17

اتوبوس اسكانيا

350,000 ريال

اهواز ترمينال تپه آبادان ايذه

اصفهان خرمشهر

پایانه صفه اصفهان

خرمشهر

1396/03/08

18:15

13

اتوبوس اسكانيا

% 10

350,000 ریال

315,000 ريال

اهواز آبادان ايذه

اصفهان( کاوه) خرمشهر

پایانه کاوه اصفهان

خرمشهر

1396/03/08

19:30

7

اتوبوس 25نفره

% 20

600,000 ریال

480,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
اهواز آبادان ايذه

اصفهان خرمشهر

پایانه صفه اصفهان

خرمشهر

1396/03/08

20:15

12

اتوبوس 9بي 25نفره

% 15

600,000 ریال

510,000 ريال

ابادان اهواز

اصفهان خرمشهر

پایانه کاوه اصفهان

خرمشهر

1396/03/08

20:30

12

اتوبوس وي آي پي25

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

اهواز ترمينال تپه آبادان

اصفهان خرمشهر

پایانه صفه اصفهان

خرمشهر

1396/03/08

21:15

6

اتوبوس وي آي پي25نفره

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه

اصفهان خرمشهر

پایانه کاوه اصفهان

خرمشهر

1396/03/08

22:30

15

اتوبوس اسكانيا

350,000 ريال

اهواز ترمينال تپه آبادان

اصفهان خرمشهر

پایانه صفه اصفهان

خرمشهر

1396/03/08

23:15

5

اتوبوس اسکانيا44نفره

% 10

350,000 ریال

315,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه