مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1395/12/04

10:00

17

اتوبوس فرست کلاس

% 16

330,000 ریال

277,200 ريال

کنترل اطلاعات بليط الزامي و به عهده مسافر ميباشد
قم (عوارضي)

اصفهان(پايانه کاوه) تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/12/04

10:15

19

اتوبوس (vip) 25

330,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
قم

اصفهان تهران جنوب

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1395/12/04

10:15

13

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

205,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي پايانه کاوه
قم

اصفهان تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1395/12/04

10:30

22

اتوبوس مارال (V.I.P)

% 20

330,000 ریال

264,000 ريال

برگشت از گيتي پيما آزادي خريد از سايت با 20درصد تخفيف
قم تهران جنوب

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/12/04

10:30

17

اتوبوس کلاسيک30نفره

260,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

اصفهان تهران آزادي

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1395/12/04

10:45

4

اتوبوس 9بي 25نفره

330,000 ريال

محل سوارشدن سکوي17و18
قم تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين (عوارضي)

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1395/12/04

11:00

23

اتوبوس درسا مانيتوردار

% 16

330,000 ریال

277,200 ريال

کنترل اطلاعات بليط الزامي و به عهده مسافر ميباشد
قم (عوارضي) تهران آرژانتين

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/12/04

11:00

28

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

205,000 ريال

باآرزوي سفري خوش
قم

پايانه کاوه (اصفهان) تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/12/04

11:00

18

اتوبوس اسکانيا44

% 20

205,000 ریال

164,000 ريال

اصفهان تهران جنوب

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1395/12/04

11:15

12

اتوبوس وي اي پي

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

قم

اصفهان( کاوه) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1395/12/04

11:30

0

اتوبوس 25نفره

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب قم

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/12/04

11:30

19

اتوبوس وي آي پي

330,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

اصفهان(پايانه کاوه) تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/12/04

11:45

13

اتوبوس (vip) 25

330,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است

اصفهان تهران آزادي

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1395/12/04

12:15

5

اتوبوس 9بي 25نفره

330,000 ريال

اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
تهران جنوب

اصفهان تهران آزادي

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1395/12/04

12:15

25

اتوبوس وي اي پي

% 21

330,000 ریال

260,700 ريال

خريداينترنتي =بابيشترين تخفيف 21%
قم تهران جنوب

اصفهان تهران پارس

پایانه کاوه اصفهان

تهران پارس

1395/12/04

12:30

19

اتوبوس کلاسيک31

% 5

260,000 ریال

247,000 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
قم تهران جنوب

پايانه کاوه (اصفهان) تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/12/04

12:30

18

اتوبوس اسکانيا44

% 20

205,000 ریال

164,000 ريال

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/12/04

12:45

14

اتوبوس اسکانيا44

% 16

205,000 ریال

172,200 ريال

کنترل اطلاعات بليط الزامي و به عهده مسافر ميباشد
دليجان قم (ميدان 72تن)

اصفهان( کاوه) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1395/12/04

13:00

29

اتوبوس 25نفره

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

اصفهان تهران جنوب

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1395/12/04

13:00

25

اتوبوس وي اي پي

% 21

330,000 ریال

260,700 ريال

خريداينترنتي =بابيشترين تخفيف 21%
قم

اصفهان تهران جنوب

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1395/12/04

13:00

25

اتوبوس وي اي پي

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

پايانه کاوه (اصفهان) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1395/12/04

13:00

13

اتوبوس مارال

% 20

330,000 ریال

264,000 ريال

تهران جنوب

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1395/12/04

13:30

9

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

330,000 ريال

وي.آي.پي/توقف بعدي پايانه کاوه
شهريار تهران آزادي قم

اصفهان(پايانه کاوه) تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/12/04

13:45

9

اتوبوس (vip) 25

330,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
قم

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1395/12/04

14:00

7

اتوبوس فرست کلاس

% 16

330,000 ریال

277,200 ريال

کنترل اطلاعات بليط الزامي و به عهده مسافر ميباشد
قم (عوارضي)

اصفهان کرج

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1395/12/04

14:15

9

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

330,000 ريال

سفر بخير وي اي پي
تهران آزادي شهريار قم

اصفهان تهران جنوب

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1395/12/04

14:15

6

اتوبوس اسکانيا.وي آي پي.25

330,000 ريال

وي.آي.پي/ توقف بعدي پايانه کاوه

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1395/12/04

14:30

14

اتوبوس وي آي25

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
قم تهران جنوب

اصفهان تهران جنوب

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1395/12/04

14:30

10

اتوبوس اسكانيا

205,000 ريال

قم

پايانه کاوه (اصفهان) تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/12/04

14:30

12

اتوبوس مارال

% 20

330,000 ریال

264,000 ريال

اصفهان کرج

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1395/12/04

14:45

33

اتوبوس ولو 44

% 16

205,000 ریال

172,200 ريال

کنترل اطلاعات بليط الزامي و به عهده مسافر ميباشد
قم (ميدان 72تن) تهران آزادي دليجان

اصفهان تهران آزادي

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1395/12/04

14:45

4

اتوبوس 9بي 25نفره

330,000 ريال

تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1395/12/04

15:00

20

اتوبوس اسکانيا25

% 16

330,000 ریال

277,200 ريال

کنترل اطلاعات بليط الزامي و به عهده مسافر ميباشد
قم (عوارضي)

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/12/04

15:00

16

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

330,000 ريال

سفر بخير وي اي پي
قم

اصفهان( کاوه) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1395/12/04

15:30

16

اتوبوس 25نفره

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
قم تهران جنوب

اصفهان گنبدکاووس

پایانه صفه اصفهان

تهران پارس

1395/12/04

15:45

8

اتوبوس اسکانيا44

205,000 ريال

آمل ساري گرگان تهران پارس تهران جنوب

اصفهان تهران پارس

پایانه کاوه اصفهان

تهران پارس

1395/12/04

15:45

21

اتوبوس کلاسيک 32

% 5

260,000 ریال

247,000 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
قم تهران جنوب

اصفهان گنبدکاووس

پایانه صفه اصفهان

تهران پارس (پايانه شرق)

1395/12/04

15:45

12

اتوبوس اسكانيا

% 10

205,000 ریال

184,500 ريال

ساري گرگان بابل تهران پارس (پايانه شرق) قم

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1395/12/04

16:00

8

اتوبوس اسکانيا25

% 16

330,000 ریال

277,200 ريال

کنترل اطلاعات بليط الزامي و به عهده مسافر ميباشد
قم (عوارضي)

اصفهان تهران جنوب

پایانه جی اصفهان

تهران جنوب

1395/12/04

16:00

3

اتوبوس ولووB9

330,000 ريال

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1395/12/04

16:00

9

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

330,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي ترمينال کاوه
قم تهران آزادي

اصفهان( کاوه) گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

تهران پارس

1395/12/04

16:30

22

اتوبوس ولو 44

% 5

205,000 ریال

194,750 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ساري گرگان بابل قائم شهر تهران پارس

اصفهان شاهرود (سمنان )

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/12/04

16:30

15

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

330,000 ريال

توقف بعدي پايانه شاهين شهر/وي اي پي
دامغان سمنان قم تهران جنوب

اصفهان کرج

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1395/12/04

16:45

9

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

330,000 ريال

سفر بخير توقف بعدي پايانه شاهين شهر
قم تهران آزادي

اصفهان گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

تهرانپارس

1395/12/04

16:45

18

اتوبوس اسكانيا

205,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
ساري گرگان تهرانپارس تهران جنوب آمل

اصفهان گنبدکاووس

پایانه صفه اصفهان

تهران پارس

1395/12/04

17:15

6

اتوبوس 9بي 25نفره

330,000 ريال

اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
ساري گرگان تهران پارس تهران جنوب آمل

اصفهان بجنورد

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1395/12/04

17:15

1

اتوبوس مارال(V.I.P)

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
سمنان شاهرود (سمنان ) تهران جنوب

اصفهان بجنورد

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1395/12/04

17:15

6

اتوبوس وي اي پي

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

تهران جنوب سمنان

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1395/12/04

17:30

14

اتوبوس اسکانيا25

% 16

330,000 ریال

277,200 ريال

کنترل اطلاعات بليط الزامي و به عهده مسافر ميباشد
قم (عوارضي)

اصفهان( کاوه) گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

تهران پارس

1395/12/04

18:00

19

اتوبوس 25نفره

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ساري گرگان بابل قائم شهر تهران پارس

اصفهان ساري

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/12/04

18:00

28

اتوبوس ولوو درجه يک 44نفره

205,000 ريال

توقف بعدي شاهين شهر /سفر بخير
آمل بابل تهران جنوب قائم شهر

اصفهان بجنورد

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/12/04

18:00

15

اتوبوس وي اي پي

330,000 ريال

تک سفرايرانيان مهمان نوازجاده ها
سبزوار شاهرود سمنان تهران جنوب

اصفهان چالوس

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/12/04

18:30

15

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

330,000 ريال

سفر بخير وي اي پي
آمل نوشهر تهران جنوب محمودآباد (مازندران)

اصفهان گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

تهرانپارس

1395/12/04

18:30

18

اتوبوس اسكانيا

205,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
آمل گرگان تهرانپارس تهران جنوب ساري

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1395/12/04

19:00

6

اتوبوس 9بي 25نفره

330,000 ريال

اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
تهران جنوب تهران آزادي

اصفهان تنکابن

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1395/12/04

19:00

3

اتوبوس مارال(V.I.P)

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
چالوس رامسر محمودآباد (مازندران ) نوشهر تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1395/12/04

19:15

12

اتوبوس فرست کلاس

% 16

330,000 ریال

277,200 ريال

کنترل اطلاعات بليط الزامي و به عهده مسافر ميباشد
قم (عوارضي)

اصفهان تنکابن

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1395/12/04

19:15

8

اتوبوس وي اي پي

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

ساري چالوس تهران جنوب

اصفهان بابلسر

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1395/12/04

19:30

6

اتوبوس اسکانيا کلاسيک.32نفره

260,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي ترمينال کاوه
تهران جنوب بابل قم

اصفهان( کاوه) کرج

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1395/12/04

19:45

19

اتوبوس 25نفره

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي

اصفهان تنکابن

پایانه کاوه اصفهان

تهرانپارس

1395/12/04

19:45

44

اتوبوس اسكانيا

% 2

205,000 ریال

200,900 ريال

برگشت ازشرکت تک سفر تنکابن
چالوس آمل رامسر تهرانپارس

اصفهان تنکابن

پایانه کاوه اصفهان

تهرانپارس

1395/12/04

20:00

16

اتوبوس وي اي پي

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

تک سفرايرانيان مهمان نوازجاده ها
نوشهر چالوس محمودآباد (مازندران) آمل تهرانپارس

اصفهان تهرانپارس

پایانه کاوه اصفهان

تهرانپارس

1395/12/04

20:15

25

اتوبوس وي اي پي

% 20

330,000 ریال

264,000 ريال

تک سفر ايرانيان مهمانواز جاده ها
قم تهران جنوب

اصفهان بابلسر

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/12/04

20:30

17

اتوبوس اسکانيا کلاسيک 32نفره

260,000 ريال

سـفـر بخــير
تهران جنوب بابل

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/12/04

20:30

17

اتوبوس مان

330,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1395/12/04

21:30

6

اتوبوس 9بي 25نفره

330,000 ريال

اين سرويس با کاوه مشترک مي باشد
تهران آزادي

اصفهان( کاوه) کرج

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1395/12/04

22:15

19

اتوبوس 25نفره

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي شهريار

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/12/04

22:15

19

اتوبوس وي اي پي

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها

اصفهان تهران آزادي

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1395/12/04

22:30

6

اتوبوس اسکانيا VIP

% 21

330,000 ریال

260,700 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
قم تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1395/12/04

23:00

37

اتوبوس ولوو46

% 16

205,000 ریال

172,200 ريال

کنترل اطلاعات بليط الزامي و به عهده مسافر ميباشد
قم (عوارضي)

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1395/12/04

23:00

22

اتوبوس کلاسيک 32

% 5

260,000 ریال

247,000 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
تهران پارس تهران جنوب

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/12/04

23:00

24

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

330,000 ريال

توقف بعدي پايانه شاهين شهر
قم تهران آزادي

اصفهان( کاوه) آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

آرژانتين

1395/12/04

23:15

12

اتوبوس سه محور

330,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب تهران آزادي

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1395/12/04

23:15

6

اتوبوس 9بي 25نفره

330,000 ريال

اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
تهران آزادي

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

تهران آرژانتين

1395/12/04

23:15

25

اتوبوس بي 9

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

پايانه کاوه (اصفهان) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1395/12/04

23:15

11

اتوبوس مارال سه محور

% 20

330,000 ریال

264,000 ريال

تهران جنوب

اصفهان تهران جنوب

پایانه جی اصفهان

تهران جنوب

1395/12/04

23:15

3

اتوبوس ولووB9

330,000 ريال

اصفهان کرج

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1395/12/04

23:30

11

اتوبوس فرست کلاس

% 16

330,000 ریال

277,200 ريال

کنترل اطلاعات بليط الزامي و به عهده مسافر ميباشد
قم (عوارضي) تهران آزادي

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

تهران آرژانتين

1395/12/04

23:30

7

اتوبوس وي اي پي

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

قم تهران جنوب

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/12/04

23:45

41

اتوبوس ولوو درجه يک 42نفره

205,000 ريال

.. توقف بعدي پايانه شاهين شهر
قم تهران آرژانتين

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/12/04

23:45

16

اتوبوس وي آي پي

330,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس هاي فرست کلاس دائر

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

تهران آرژانتين

1395/12/04

23:45

6

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

330,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /مشترک با پايانه کاوه
قم تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1395/12/04

23:58

6

اتوبوس وي اي پي

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1395/12/04

23:59

14

اتوبوس فرست کلاس

% 16

330,000 ریال

277,200 ريال

کنترل اطلاعات بليط الزامي و به عهده مسافر ميباشد
قم (عوارضي)

اصفهان( کاوه) کرج

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1395/12/04

23:59

13

اتوبوس 25نفره

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

تهران آرژانتين

1395/12/04

23:59

19

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

205,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
تهران جنوب

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1395/12/04

23:59

0

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

330,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي پايانه کاوه
تهران آزادي
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا