مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کاوه (اصفهان) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/01/04

06:45

10

اتوبوس مارال

330,000 ريال

تهران جنوب

اصفهان تهران جنوب

پایانه جی اصفهان

تهران جنوب

1396/01/04

07:15

8

اتوبوس اسکانيا

205,000 ريال

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/01/04

07:45

13

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 5

205,000 ریال

194,750 ريال

باآرزوي سفري خوش
قم

اصفهان تهران آزادي

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1396/01/04

07:45

6

اتوبوس 9بي 25نفره

330,000 ريال

محل سوارشدن سکوي17و18
تهران جنوب

اصفهان تهران آزادي

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1396/01/04

08:00

8

اتوبوس وي اي پي

330,000 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
قم تهران جنوب

اصفهان تهران پارس

پایانه کاوه اصفهان

تهران پارس

1396/01/04

08:00

30

اتوبوس ولوو46

% 5

205,000 ریال

194,750 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
قم تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/04

08:00

7

اتوبوس فرست کلاس

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

نـوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهايتان مبـارک

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/01/04

08:15

22

اتوبوس اسكانيا

% 10

205,000 ریال

184,500 ريال

سرويس مستقيم قشم باتوبوس فرست کلاست دائر ميباشد

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/01/04

08:15

23

اتوبوس مارال (V.I.P)

% 20

330,000 ریال

264,000 ريال

سال نو مبارک خريد از سايت با 20درصد تخفيف
قم

اصفهان( کاوه) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/01/04

08:30

4

اتوبوس 25نفره

330,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب قم

اصفهان تهران آزادي

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1396/01/04

08:45

0

اتوبوس 9بي 25نفره

330,000 ريال

اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
تهران جنوب

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1396/01/04

09:00

5

اتوبوس اسکانيا کلاسيک.32نفره

% 5

260,000 ریال

247,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
قم تهران آزادي

اصفهان کرج

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/01/04

09:15

23

اتوبوس مارال (V.I.P)

% 20

330,000 ریال

264,000 ريال

خريد از سايت 20درصد تخفيف برگشت از گيتي پيما کرج
قم تهران آزادي

اصفهان( کاوه) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/01/04

09:30

0

اتوبوس 25نفره

330,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب قم

اصفهان کرج

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/01/04

09:30

15

اتوبوس اسکانيا کلاسيک 32نفره

% 5

260,000 ریال

247,000 ريال

توقف بعدي شاهين شهر
تهران آزادي

اصفهان تهران جنوب

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1396/01/04

09:30

25

اتوبوس وي اي پي

330,000 ريال

پايانه کاوه (اصفهان) تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/01/04

09:30

18

اتوبوس اسکانيا44

205,000 ريال

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/04

10:00

1

اتوبوس فرست کلاس

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

نـوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهايتان مبـارک

اصفهان(پايانه کاوه) تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/01/04

10:15

20

اتوبوس (vip) 25

330,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/01/04

10:30

15

اتوبوس کلاسيک30نفره

% 10

260,000 ریال

234,000 ريال

سرويس قشم بااتو بوس فرست کلاست دائر ميباشد
قم

اصفهان تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/01/04

10:30

21

اتوبوس مارال (V.I.P)

% 20

330,000 ریال

264,000 ريال

برگشت از گيتي پيما آزادي خريد از سايت 20درصد تخفيف
قم تهران جنوب

اصفهان تهران جنوب

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1396/01/04

10:30

6

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 5

205,000 ریال

194,750 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي پايانه کاوه
قم

اصفهان تهران آزادي

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1396/01/04

10:45

6

اتوبوس 9بي 25نفره

330,000 ريال

اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين (عوارضي)

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/04

11:00

7

اتوبوس فرست کلاس

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

کنترل اطلاعات بليط الزامي و به عهده مسافر ميباشد
قم (عوارضي) تهران آرژانتين

اصفهان تهران جنوب

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1396/01/04

11:15

12

اتوبوس وي اي پي

330,000 ريال

پايانه کاوه (اصفهان) تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/01/04

11:15

25

اتوبوس مارال

330,000 ريال

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/01/04

11:15

14

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 5

205,000 ریال

194,750 ريال

باآرزوي سفري خوش
قم

اصفهان( کاوه) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/01/04

11:30

13

اتوبوس 25نفره

330,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب قم

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/01/04

11:30

19

اتوبوس وي آي پي

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

اصفهان(پايانه کاوه) تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/01/04

11:45

13

اتوبوس (vip) 25

330,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1396/01/04

11:50

3

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي ترمينال کاوه
قم تهران آزادي

اصفهان تهران آزادي

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1396/01/04

12:15

8

اتوبوس وي اي پي

330,000 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
قم تهران جنوب

اصفهان تهران پارس

پایانه کاوه اصفهان

تهران پارس

1396/01/04

12:30

11

اتوبوس کلاسيک31

% 5

260,000 ریال

247,000 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
تهران جنوب قم

پايانه کاوه (اصفهان) تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/01/04

12:30

18

اتوبوس اسکانيا44

205,000 ريال

اصفهان کرج

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/01/04

12:30

10

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

سفر بخير توقف بعدي پايانه شاهين شهر
قم تهران آزادي

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/01/04

12:45

12

اتوبوس اسکانيا44

% 6

205,000 ریال

192,700 ريال

نـوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهايتان مبـارک

پايانه کاوه (اصفهان) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/01/04

13:00

13

اتوبوس B9

330,000 ريال

تهران جنوب

اصفهان تهران جنوب

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1396/01/04

13:00

25

اتوبوس وي اي پي

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

خريداينترنتي =بابيشترين تخفيف 21%
قم

اصفهان( کاوه) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/01/04

13:00

0

اتوبوس 25نفره

330,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

اصفهان تهران جنوب

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1396/01/04

13:00

9

اتوبوس وي اي پي

330,000 ريال

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1396/01/04

13:30

0

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

وي.آي.پي/توقف بعدي پايانه کاوه
شهريار تهران آزادي قم

اصفهان(پايانه کاوه) تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/01/04

13:45

7

اتوبوس (vip) 25

330,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/04

14:00

1

اتوبوس فرست کلاس

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

نـوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهايتان مبـارک

اصفهان تهران جنوب

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1396/01/04

14:15

4

اتوبوس اسکانيا.وي آي پي.25

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

وي.آي.پي/ توقف بعدي پايانه کاوه

اصفهان کرج

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/01/04

14:15

2

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

سفر بخير وي اي پي
تهران آزادي شهريار

پايانه کاوه (اصفهان) تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/01/04

14:30

12

اتوبوس مارال

330,000 ريال

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/04

14:30

10

اتوبوس وي آي25

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
قم تهران جنوب

اصفهان پایانه صفه تهران جنوب

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1396/01/04

14:30

8

اتوبوس اسكانيا

205,000 ريال

اصفهان کرج از مسير تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/01/04

14:45

4

اتوبوس ولو 44

% 6

205,000 ریال

192,700 ريال

نـوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهايتان مبـارک
تهران آزادي

اصفهان تهران آزادي

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1396/01/04

14:45

6

اتوبوس 9بي 25نفره

330,000 ريال

اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
تهران جنوب

اصفهان مشهد (خراسان)

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/01/04

15:00

44

اتوبوس اسكانيا

205,000 ريال

ارائه کارت شناسائي الزامي است
تهران جنوب

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/01/04

15:00

9

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

سفر بخير وي اي پي
قم

اصفهان گرگان

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1396/01/04

15:00

3

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 5

205,000 ریال

194,750 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي ترمينال کاوه
بابل ساري تهران جنوب آمل

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/04

15:00

2

اتوبوس اسکانيا25

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

نـوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهايتان مبـارک

اصفهان( کاوه) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/01/04

15:30

18

اتوبوس 25نفره

330,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
قم تهران جنوب

اصفهان تهران پارس

پایانه کاوه اصفهان

تهران پارس

1396/01/04

15:45

11

اتوبوس کلاسيک 32

% 5

260,000 ریال

247,000 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
تهران جنوب

اصفهان تهران جنوب

پایانه جی اصفهان

تهران جنوب

1396/01/04

16:00

1

اتوبوس ولووB9

330,000 ريال

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/04

16:00

5

اتوبوس اسکانيا25

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

نـوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهايتان مبـارک

اصفهان گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

تهرانپارس

1396/01/04

16:45

1

اتوبوس اسكانيا

205,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
ساري گرگان تهرانپارس تهران جنوب آمل

اصفهان ساري

پایانه صفه اصفهان

تهران پارس

1396/01/04

17:15

2

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي ترمينال کاوه
آمل تهران پارس تهران جنوب بابل

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/04

17:30

12

اتوبوس اسکانيا25

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

نـوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهايتان مبـارک

اصفهان بجنورد

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/01/04

18:00

13

اتوبوس وي اي پي

330,000 ريال

بهار طبيعت برشما مبارکباد
شاهرود سبزوار سمنان تهران جنوب

اصفهان گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

تهرانپارس

1396/01/04

18:30

9

اتوبوس اسكانيا

205,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
ساري گرگان تهرانپارس تهران جنوب آمل

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1396/01/04

19:00

6

اتوبوس 9بي 25نفره

330,000 ريال

اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
تهران آزادي

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/04

19:15

11

اتوبوس فرست کلاس

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

نـوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهايتان مبـارک

اصفهان بابلسر

پایانه صفه اصفهان

تهران پارس

1396/01/04

19:30

0

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي ترمينال کاوه
آمل بابل تهران پارس

اصفهان تنکابن

پایانه کاوه اصفهان

تهرانپارس

1396/01/04

19:30

11

اتوبوس وي اي پي

% 2

330,000 ریال

323,400 ريال

تک سفرايرانيان مهمان نوازجاده ها
نوشهر چالوس محمودآباد (مازندران) آمل تهرانپارس

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/01/04

20:30

13

اتوبوس مان

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1396/01/04

21:30

5

اتوبوس 9بي 25نفره

330,000 ريال

سفري خوش برايتان آرزومنديم
تهران آزادي

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/01/04

22:15

25

اتوبوس وي اي پي

330,000 ريال

تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
قم

اصفهان تهران آزادي

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1396/01/04

22:30

6

اتوبوس اسکانيا VIP

330,000 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
قم پايانه بيهقي تهران جنوب

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/01/04

22:30

16

اتوبوس كلاسيك

% 10

260,000 ریال

234,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/01/04

23:00

0

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

توقف بعدي پايانه شاهين شهر
قم تهران آرژانتين

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/04

23:00

4

اتوبوس کلاسيک 32

% 5

260,000 ریال

247,000 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
تهران پارس تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/04

23:00

18

اتوبوس ولو 44

% 6

205,000 ریال

192,700 ريال

نـوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهايتان مبـارک

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/04

23:00

0

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي پايانه کاوه
قم تهران جنوب

پايانه کاوه (اصفهان) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/01/04

23:15

5

اتوبوس مارال سه محور

330,000 ريال

تهران جنوب

اصفهان( کاوه) آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

آرژانتين

1396/01/04

23:15

11

اتوبوس سه محور

330,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب تهران آزادي

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1396/01/04

23:15

5

اتوبوس 9بي 25نفره

330,000 ريال

اين سرويس با کاوه مشترک مي باشد
تهران آزادي

اصفهان تهران جنوب

پایانه جی اصفهان

تهران جنوب

1396/01/04

23:15

3

اتوبوس ولووB9

330,000 ريال

اصفهان کرج از مسير تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1396/01/04

23:30

0

اتوبوس فرست کلاس

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

نـوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهايتان مبـارک
کرج تهران آزادي

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/04

23:30

5

اتوبوس وي اي پي

330,000 ريال

تهران جنوب

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1396/01/04

23:45

9

اتوبوس وي آي پي

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس هاي فرست کلاس دائر

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/04

23:45

8

اتوبوس اسکانيا آوا کلاس 25نفره

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

.. توقف بعدي پايانه شاهين شهر
تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/04

23:45

7

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /مشترک با پايانه کاوه
قم تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/04

23:59

0

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 5

205,000 ریال

194,750 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/04

23:59

5

اتوبوس فرست کلاس

% 6

330,000 ریال

310,200 ريال

نـوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهايتان مبـارک

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1396/01/04

23:59

5

اتوبوس وي اي پي

330,000 ريال

تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
تهران جنوب

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1396/01/04

23:59

7

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي پايانه کاوه
تهران آزادي
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا