مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان(پايانه کاوه) تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/11/03

11:45

13

اتوبوس (vip) 25

330,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است

اصفهان تهران آزادي

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1395/11/03

12:00

25

اتوبوس اسکانيا

330,000 ريال

قم تهران جنوب

اصفهان تهران آزادي

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1395/11/03

12:15

6

اتوبوس 9بي 25نفره

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
تهران جنوب

اصفهان تهران آزادي

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1395/11/03

12:15

11

اتوبوس وي اي پي

% 21

330,000 ریال

260,700 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
تهران جنوب قم

اصفهان تهران پارس

پایانه کاوه اصفهان

تهران پارس

1395/11/03

12:30

16

اتوبوس کلاسيک6

% 5

260,000 ریال

247,000 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
قم تهران جنوب

پايانه کاوه (اصفهان) تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/11/03

12:30

17

اتوبوس اسکانيا44

205,000 ريال

قم

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/11/03

12:45

12

اتوبوس اسکانيا44

205,000 ريال

کنترل اطلاعات بليط الزامي و به عهده مسافر ميباشد
قم (ميدان 72تن)

اصفهان( کاوه) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1395/11/03

13:00

17

اتوبوس 25نفره

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب قم

اصفهان تهران جنوب

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1395/11/03

13:00

25

اتوبوس وي اي پي

% 21

330,000 ریال

260,700 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
قم

اصفهان تهران جنوب

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1395/11/03

13:00

24

اتوبوس وي اي پي (اسکانيا

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

قم

پايانه کاوه (اصفهان) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1395/11/03

13:00

13

اتوبوس B9

330,000 ريال

قم تهران جنوب

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1395/11/03

13:30

6

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

وي.آي.پي/توقف بعدي پايانه کاوه
تهران آزادي

اصفهان(پايانه کاوه) تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/11/03

13:45

7

اتوبوس (vip) 25

330,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
قم

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1395/11/03

14:00

11

اتوبوس فرست کلاس

330,000 ريال

کنترل اطلاعات بليط الزامي و به عهده مسافر ميباشد
قم

اصفهان تهران آزادي

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1395/11/03

14:00

9

اتوبوس وي اي پي

% 21

330,000 ریال

260,700 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
تهران جنوب قم

اصفهان کرج

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1395/11/03

14:15

12

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

سفر بخير وي اي پي
تهران آزادي شهريار قم

اصفهان تهران جنوب

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1395/11/03

14:15

6

اتوبوس اسکانيا.وي آي پي.25

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

وي.آي.پي/ توقف بعدي پايانه کاوه

اصفهان تهران جنوب

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1395/11/03

14:30

10

اتوبوس اسكانيا

205,000 ريال

قم

پايانه کاوه (اصفهان) تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/11/03

14:30

12

اتوبوس مارال

330,000 ريال

قم

اصفهان کرج

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1395/11/03

14:45

36

اتوبوس ولو 44

205,000 ريال

کنترل اطلاعات بليط الزامي و به عهده مسافر ميباشد
قم (ميدان 72تن) تهران آزادي

اصفهان تهران آزادي

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1395/11/03

14:45

6

اتوبوس 9بي 25نفره

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1395/11/03

14:45

13

اتوبوس 1 وي اي پي

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

تخفيفات شناوردرسايت btaisf
قم تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1395/11/03

15:00

18

اتوبوس اسکانيا25

330,000 ريال

کنترل اطلاعات بليط الزامي و به عهده مسافر ميباشد
قم

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/11/03

15:00

12

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

سفر بخير وي اي پي
قم

اصفهان( کاوه) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1395/11/03

15:30

17

اتوبوس 25نفره

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
قم تهران جنوب

اصفهان گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

تهران پارس

1395/11/03

15:30

43

اتوبوس ولوو درجه يک 44نفره

% 15

205,000 ریال

174,250 ريال

سفر بخير وي اي پي
ساري گرگان آمل تهران پارس

اصفهان گنبدکاووس

پایانه صفه اصفهان

تهران پارس

1395/11/03

15:45

7

اتوبوس اسکانيا44

205,000 ريال

آمل ساري گرگان تهران پارس تهران جنوب

اصفهان تهران پارس

پایانه کاوه اصفهان

تهران پارس

1395/11/03

15:45

18

اتوبوس کلاسيک 1

% 5

260,000 ریال

247,000 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
قم تهران جنوب

اصفهان گنبدکاووس

پایانه صفه اصفهان

تهران پارس (پايانه شرق)

1395/11/03

15:45

11

اتوبوس اسكانيا

% 10

205,000 ریال

184,500 ريال

ساري گرگان بابل تهران پارس (پايانه شرق) قم

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1395/11/03

16:00

21

اتوبوس اسکانيا25

330,000 ريال

کنترل اطلاعات بليط الزامي و به عهده مسافر ميباشد
قم

اصفهان تهران جنوب

پایانه جی اصفهان

تهران جنوب

1395/11/03

16:00

3

اتوبوس ولووB9

330,000 ريال

اصفهان گنبدکاووس

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1395/11/03

16:15

5

اتوبوس اسکانيا کلاسيک.32نفره

% 15

260,000 ریال

221,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
ساري گرگان قائم شهر بابل تهران جنوب

اصفهان( کاوه) گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

تهران پارس

1395/11/03

16:30

24

اتوبوس ولو 44

% 5

205,000 ریال

194,750 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ساري گرگان بابل قائم شهر تهران پارس

اصفهان شاهرود (سمنان )

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/11/03

16:30

10

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

توقف بعدي پايانه شاهين شهر/وي اي پي
تهران جنوب سمنان قم

اصفهان گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

تهرانپارس

1395/11/03

16:45

18

اتوبوس اسكانيا

% 10

205,000 ریال

184,500 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
ساري گرگان تهرانپارس تهران جنوب آمل

اصفهان گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/11/03

17:00

14

اتوبوس اسکانيا کلاسيک 32نفره

% 15

260,000 ریال

221,000 ريال

سفر بخير
ساري گرگان تهران جنوب آمل بابل

اصفهان گنبدکاووس

پایانه صفه اصفهان

تهران پارس

1395/11/03

17:15

6

اتوبوس 9بي 25نفره

330,000 ريال

اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
ساري گرگان تهران پارس تهران جنوب آمل

اصفهان بجنورد

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1395/11/03

17:15

3

اتوبوس مارال(V.I.P)

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
سمنان شاهرود (سمنان ) تهران جنوب

اصفهان بجنورد

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1395/11/03

17:15

25

اتوبوس وي اي پي (اسکانيا

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

تهران جنوب شاهرود قم

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1395/11/03

17:30

20

اتوبوس فرست کلاس

330,000 ريال

کنترل اطلاعات بليط الزامي و به عهده مسافر ميباشد
قم

اصفهان( کاوه) گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

تهران پارس

1395/11/03

18:00

18

اتوبوس 25نفره

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
گرگان بابل قائم شهر تهران پارس

اصفهان ساري

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/11/03

18:00

18

اتوبوس ولوو درجه يک 44نفره

% 15

205,000 ریال

174,250 ريال

توقف بعدي شاهين شهر /سفر بخير
آمل بابل تهران جنوب قائم شهر

اصفهان بجنورد

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/11/03

18:00

22

اتوبوس وي اي پي

330,000 ريال

تک سفرايرانيان مهمان نوازجاده ها
سبزوار شاهرود سمنان تهران جنوب

اصفهان چالوس

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/11/03

18:30

15

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

سفر بخير وي اي پي
آمل نوشهر تهران جنوب محمودآباد (مازندران)

اصفهان گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

تهرانپارس

1395/11/03

18:30

17

اتوبوس اسكانيا

% 10

205,000 ریال

184,500 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
ساري گرگان تهرانپارس تهران جنوب آمل

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1395/11/03

19:00

4

اتوبوس 9بي 25نفره

330,000 ريال

اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
تهران جنوب تهران آزادي

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1395/11/03

19:15

13

اتوبوس فرست کلاس

330,000 ريال

کنترل اطلاعات بليط الزامي و به عهده مسافر ميباشد
قم فرودگاه امام خميني

اصفهان( کاوه) کرج

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1395/11/03

19:45

19

اتوبوس 25نفره

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي

اصفهان تنکابن

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1395/11/03

20:15

3

اتوبوس مارال(V.I.P)

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
تهران آزادي چالوس قم

اصفهان تنکابن

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1395/11/03

20:15

25

اتوبوس وي اي پي (اسکانيا

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

کرج چالوس تهران آزادي

اصفهان بابلسر

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/11/03

20:30

9

اتوبوس مان تخت شو 26نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

سـفـر بخــير
آمل بابل تهران جنوب تهران پارس

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/11/03

20:30

26

اتوبوس مان

330,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

اصفهان تنکابن

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1395/11/03

21:00

25

اتوبوس وي اي پي

% 20

330,000 ریال

264,000 ريال

برگشت ازشرکت تک سفر تنکابن
نوشهر چالوس عباس آباد (مازندران ) کرج تهران آزادي

اصفهان تنکابن

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1395/11/03

21:00

44

اتوبوس اسكانيا

% 20

205,000 ریال

164,000 ريال

تک سفرايرانيان مهمان نوازجاده ها
نوشهر چالوس عباس آباد (مازندران ) کرج تهران آزادي

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1395/11/03

21:30

6

اتوبوس 9بي 25نفره

330,000 ريال

اين سرويس با کاوه مشترک مي باشد
تهران آزادي

اصفهان( کاوه) کرج

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1395/11/03

22:15

19

اتوبوس 25نفره

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي شهريار

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

تهران آرژانتين

1395/11/03

22:15

0

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

205,000 ریال

174,250 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
قم تهران جنوب

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/11/03

22:15

19

اتوبوس وي اي پي

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها

اصفهان تهران آزادي

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1395/11/03

22:30

8

اتوبوس اسکانيا VIP

% 21

330,000 ریال

260,700 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
قم تهران جنوب

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/11/03

22:30

23

اتوبوس كلاسيك

260,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

اصفهان تهران جنوب

پایانه صفه اصفهان

تهران جنوب

1395/11/03

22:45

14

اتوبوس اسکانيا

% 21

200,000 ریال

158,000 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
قم

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1395/11/03

22:45

25

اتوبوس وي اي پي (اسکانيا

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

تهران آزادي

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1395/11/03

23:00

0

اتوبوس ولو 44

205,000 ريال

کنترل اطلاعات بليط الزامي و به عهده مسافر ميباشد

اصفهان(پايانه کاوه) تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/11/03

23:00

8

اتوبوس اسکانيا44

205,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1395/11/03

23:00

34

اتوبوس ولوو46

% 5

205,000 ریال

194,750 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
تهران پارس تهران جنوب قم

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1395/11/03

23:00

31

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

205,000 ریال

174,250 ريال

توقف بعدي پايانه شاهين شهر
قم تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

تهران آرژانتين

1395/11/03

23:00

25

اتوبوس بي 9

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

اصفهان( کاوه) آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

آرژانتين

1395/11/03

23:15

21

اتوبوس سه محور

330,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب تهران آزادي

پايانه کاوه (اصفهان) تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1395/11/03

23:15

29

اتوبوس مارال سه محور

330,000 ريال

قم تهران جنوب

اصفهان تهران جنوب

پایانه جی اصفهان

تهران جنوب

1395/11/03

23:15

0

اتوبوس ولووB9

330,000 ريال

اصفهان کرج

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1395/11/03

23:30

16

اتوبوس فرست کلاس

330,000 ريال

کنترل اطلاعات بليط الزامي و به عهده مسافر ميباشد
تهران آزادي

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

تهران آرژانتين

1395/11/03

23:30

9

اتوبوس وي اي پي (اسکانيا

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

قم تهران جنوب

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/11/03

23:45

28

اتوبوس ولوو درجه يک 42نفره

% 15

205,000 ریال

174,250 ريال

.. توقف بعدي پايانه شاهين شهر
قم تهران آرژانتين

اصفهان تهران جنوب

پایانه کاوه اصفهان

تهران جنوب

1395/11/03

23:45

17

اتوبوس وي آي پي

330,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس هاي فرست کلاس دائر

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

تهران آرژانتين

1395/11/03

23:45

9

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /مشترک با پايانه کاوه
تهران جنوب

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

تهران آزادي

1395/11/03

23:55

7

اتوبوس اسکانيا کلاسيک 30نفره

% 15

260,000 ریال

221,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي پايانه کاوه
تهران آزادي

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1395/11/03

23:59

7

اتوبوس فرست کلاس

330,000 ريال

کنترل اطلاعات بليط الزامي و به عهده مسافر ميباشد

اصفهان( کاوه) کرج

پایانه کاوه اصفهان

تهران آزادي

1395/11/03

23:59

11

اتوبوس 25نفره

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

تهران آرژانتين

1395/11/03

23:59

25

اتوبوس بي 9

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه صفه اصفهان

تهران آرژانتين

1395/11/03

23:59

19

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

205,000 ریال

174,250 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
تهران جنوب

اصفهان تهران آرژانتين

پایانه کاوه اصفهان

تهران آرژانتين

1395/11/03

23:59

4

اتوبوس وي اي پي

% 20

330,000 ریال

264,000 ريال

تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
تهران جنوب
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا