مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدامبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان اروميه

پایانه صفه اصفهان

تبريز

1396/03/04

16:15

25

اتوبوس وي اي پي

% 10

655,000 ریال

589,500 ريال

تبريز

اصفهان پایانه صفه اروميه

پایانه صفه اصفهان

تبريز

1396/03/04

16:15

12

اتوبوس بي 9

% 20

655,000 ریال

524,000 ريال

زنجان تبريز قزوين

اصفهان( کاوه) اروميه

پایانه کاوه اصفهان

تبريز

1396/03/04

16:30

25

اتوبوس 25نفره

% 15

655,000 ریال

556,750 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
زنجان تبريز

اصفهان اروميه

پایانه صفه اصفهان

تبريز

1396/03/04

16:30

5

اتوبوس 9بي 25نفره

% 15

655,000 ریال

556,750 ريال

تبريز

اصفهان(پايانه کاوه) اروميه

پایانه کاوه اصفهان

تبريز

1396/03/04

17:00

6

اتوبوس (vip) 25

655,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
زنجان (عوارضي) تبريز

اصفهان پايانه کاوه اروميه

پایانه کاوه اصفهان

تبريز

1396/03/04

17:00

12

اتوبوس وي اي پي

% 20

655,000 ریال

524,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
زنجان تبريز قزوين

اصفهان( کاوه) اروميه

پایانه کاوه اصفهان

تبريز

1396/03/04

17:15

14

اتوبوس 25نفره

% 15

655,000 ریال

556,750 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تبريز

اصفهان(پايانه کاوه) تبريز

پایانه کاوه اصفهان

تبريز

1396/03/04

18:00

6

اتوبوس (vip) 25

655,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
زنجان (عوارضي)

اصفهان تبريز

پایانه کاوه اصفهان

تبريز

1396/03/04

18:00

14

اتوبوس فرست کلاس

% 6

655,000 ریال

615,700 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قزوين (ميدان راه آهن) زنجان (ميدان راه آهن) ساوه دليجان

پايانه کاوه (اصفهان) تبريز

پایانه کاوه اصفهان

تبريز

1396/03/04

18:00

24

اتوبوس مارال

655,000 ريال

اصفهان تبريز

پایانه کاوه اصفهان

تبريز

1396/03/04

18:30

24

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 15

655,000 ریال

556,750 ريال

سفر بخير/وي آي پي
زنجان

اصفهان( کاوه) تبريز

پایانه کاوه اصفهان

تبريز

1396/03/04

18:30

12

اتوبوس 25نفره

% 15

655,000 ریال

556,750 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد