مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به بم

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/02
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/06/02
09:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
550,000 ریال
467,500 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/برگشت از شرکت لوان نور
کرمان ايرانشهر بم رفسنجان
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/06/02
11:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
550,000 ریال
467,500 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است
بم
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به بم مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/06/02
11:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
320,000 ریال
272,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
کرمان ايرانشهر رفسنجان بم
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/06/02
13:30
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
320,000 ریال
272,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بم کرمان

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بم مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/06/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
390,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
کرمان بم چابهار
25 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1396/06/02
14:15
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
550,000 ریال
412,500 ریال

توضیحات : برگشت از گيتي پيما زاهدان* ارائه کارت شناسايي هنگام سوارشدن الزامي است
کرمان(باغين) بم

میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به بم مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
14:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
320,000 ریال

کرمان بم
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
14:45
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
320,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
کرمان بم يزد
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/06/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
320,000 ریال
272,000 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/برگشت از شرکت لوان نور
بم
20 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو بي 12
1396/06/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
320,000 ریال
256,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نورتعاوني 8/ارائه کارت شناسائي الزامي است
بم
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/06/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
550,000 ریال
467,500 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/برگشت از شرکت لوان نور
بم

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بم مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/06/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
390,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
کرمان بم ايرانشهر

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس بي آر9
1396/06/02
16:30
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
320,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نورتعاوني 8/ارائه کارت شناسائي الزامي است
بم

میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به بم مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس B9
1396/06/02
16:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
550,000 ریال

بم چابهار
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/06/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
550,000 ریال
440,000 ریال

بم
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/06/02
17:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
320,000 ریال
272,000 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/برگشت از شرکت لوان نور
بم
25 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1396/06/02
17:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
550,000 ریال
412,500 ریال

توضیحات : برگشت از گيتي پيما زاهدان* ارائه کارت شناسايي هنگام سوارشدن الزامي است
کرمان(باغين) بم