مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به بروجرد

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/01
20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به بروجرد مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1397/03/01
09:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بروجرد نهاوند
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بروجرد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/01
10:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
210,000 ریال
199,500 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
بروجرد اتوبوس بروجرد دورود اتوبوس بروجرد ازنا اتوبوس بروجرد
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بروجرد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک31
1397/03/01
14:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
285,000 ریال
270,750 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
ازنا اتوبوس بروجرد دورود اتوبوس بروجرد بروجرد اتوبوس بروجرد
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بروجرد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي26
1397/03/01
18:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
360,000 ریال
342,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
ازنا اتوبوس بروجرد دورود اتوبوس بروجرد بروجرد اتوبوس بروجرد
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به بروجرد مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/01
20:45
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
210,000 ریال
189,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
بروجرد نهاوند
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بروجرد مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مان
1397/03/01
21:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
360,000 ریال
306,000 ریال

توضیحات : پذيرايي همراه با شام مشترک با کاوه
بروجرد نهاوند
20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به بروجرد مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان
1397/03/01
22:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : اين سرويس به همراه پذيرايي شام مي باشد
بروجرد نهاوند
20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به بروجرد مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان
1397/03/01
23:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : اين سرويس به همراه پذيرايي شام ميباشد
بروجرد نهاوند