مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به ایرانشهر

روز دو شنبه در تاریخ 1396/05/30

میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به ايرانشهر مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
470,000 ریال

بم ايرانشهر کرمان
20 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو بي 12
1396/05/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
470,000 ریال
376,000 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/برگشت از شرکت لوان نور
18 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس B9
1396/05/30
16:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
730,000 ریال
598,600 ریال

کرمان بم

میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به ايرانشهر مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس B9
1396/05/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
730,000 ریال

بم ايرانشهر کرمان
20 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو بي 12
1396/05/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
470,000 ریال
376,000 ریال

توضیحات : ارائه مدرک شناسائي الزامي برگشت از شرکت لوان نور ايرانشهرتعاوني 8
بم کرمان رفسنجان

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/05/30
17:05
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
730,000 ریال

توضیحات : /ارائه مدرک شناسائي الزامي برگشت از شرکت لوان نور ايرانشهرتعاوني 8
بم