مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/02/10

12:15

6

اتوبوس مان

% 15

410,000 ریال

348,500 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
ايذه

اصفهان اهواز ازمسير ايذه

پایانه کاوه اصفهان

ايذه

1396/02/10

13:00

5

اتوبوس وي آي25

% 15

410,000 ریال

348,500 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
ايذه ازمسير ايذه

اصفهان اهواز

پایانه کاوه اصفهان

ايذه

1396/02/10

13:30

0

اتوبوس وي آي پي25

% 10

410,000 ریال

369,000 ريال

ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/02/10

13:30

25

اتوبوس اسکانيا

% 10

410,000 ریال

369,000 ريال

ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/02/10

13:30

15

اتوبوس وي اي پي

% 20

410,000 ریال

328,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/02/10

13:30

15

اتوبوس اسكانياتك صندلي

% 20

330,000 ریال

264,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/02/10

14:00

6

اتوبوس وي آي پي25نفره

% 15

410,000 ریال

348,500 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
ايذه

اصفهان پایانه صفه اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/02/10

14:30

12

اتوبوس بي 9

% 20

410,000 ریال

328,000 ريال

ايذه

اصفهان مسجد سليمان

پایانه کاوه اصفهان

ايذه

1396/02/10

15:45

8

اتوبوس اسکانيا44

% 5

245,000 ریال

232,750 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
ايذه

اصفهان شوشتر

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/02/10

16:30

23

اتوبوس اسکانيا تک صندلي

% 20

330,000 ریال

264,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه مسجدسليمان

اصفهان اهواز ازمسيرايذه

پایانه کاوه اصفهان

ايذه

1396/02/10

17:30

6

اتوبوس کلاس 30

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
اهواز ايذه

اصفهان خرمشهر

پایانه کاوه اصفهان

ايذه

1396/02/10

17:30

19

اتوبوس اسكانيا

245,000 ريال

اهواز ترمينال تپه آبادان ايذه

اصفهان اميديه (خوزستان)

پایانه کاوه اصفهان

ايذه

1396/02/10

18:00

16

اتوبوس سوپرکلاسيک32

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

ايذه رامهرمز

اصفهان خرمشهر

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/02/10

18:15

14

اتوبوس اسكانيا

% 10

245,000 ریال

220,500 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/02/10

18:30

24

اتوبوس مارال تک صندلي

% 20

330,000 ریال

264,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه

اصفهان ماهشهر

پایانه کاوه اصفهان

ايذه

1396/02/10

18:30

7

اتوبوس ولو 44

% 5

245,000 ریال

232,750 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
ايذه

اصفهان(پايانه کاوه) ماهشهر

پایانه کاوه اصفهان

ايذه

1396/02/10

18:45

6

اتوبوس کلاسيک

330,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
ايذه

اصفهان پایانه صفه سربندر

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/02/10

19:00

16

اتوبوس اسكانيا

% 20

245,000 ریال

196,000 ريال

رامهرمز ماهشهر ايذه

اصفهان اميديه (خوزستان )

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/02/10

19:00

8

اتوبوس سوپرکلاسيک 32نفره

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
رامهرمز ماهشهر ايذه

اصفهان ماهشهر

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/02/10

19:15

18

اتوبوس وي اي پي

% 20

410,000 ریال

328,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه رامهرمز

اصفهان سربندر

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/02/10

19:15

12

اتوبوس تک صندلي

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

رامهرمز ماهشهر ايذه

اصفهان سربندر

پایانه کاوه اصفهان

ايذه

1396/02/10

19:15

9

اتوبوس سوپرکلاسيک30

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

ايذه رامهرمز ماهشهر

اصفهان( کاوه) خرمشهر

پایانه کاوه اصفهان

ايذه

1396/02/10

19:30

7

اتوبوس 25نفره

% 15

410,000 ریال

348,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
اهواز آبادان ايذه

اصفهان سربندر

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/02/10

20:00

8

اتوبوس سوپر کلاسيک 30نفره

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
رامهرمز ماهشهر ايذه

اصفهان مسجد سليمان

پایانه کاوه اصفهان

ايذه

1396/02/10

20:15

8

اتوبوس .اسکانيا کلاسيک 30نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

.. توقف بعدي پايانه صفه
ايذه شوشتر

اصفهان اهواز

پایانه کاوه اصفهان

ايذه

1396/02/10

20:30

2

اتوبوس کلاسيک 32

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
اهواز ازمسير ايذه ايذه ازمسير ايذه

اصفهان پایانه صفه اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/02/10

20:30

10

اتوبوس بي 9

% 20

410,000 ریال

328,000 ريال

ايذه

اصفهان(پايانه کاوه) مسجد سليمان

پایانه کاوه اصفهان

ايذه

1396/02/10

20:30

8

اتوبوس (vip) 25

410,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
ايذه

اصفهان مسجد سليمان

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/02/10

20:45

6

اتوبوس اسکانياکلاسيک31

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد
ايذه شوشتر

اصفهان اهواز

پایانه کاوه اصفهان

ايذه

1396/02/10

21:00

12

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

245,000 ریال

208,250 ريال

. توقف بعدي پايانه صفه
ايذه

اصفهان پایانه صفه اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/02/10

21:00

15

اتوبوس اسكانياتك صندلي

330,000 ريال

ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/02/10

21:10

25

اتوبوس اسكانياتك صندلي

% 20

330,000 ریال

264,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه

اصفهان خرمشهر

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/02/10

21:15

4

اتوبوس وي آي پي25نفره

% 10

410,000 ریال

369,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه

اصفهان اهواز

پایانه کاوه اصفهان

ايذه

1396/02/10

21:30

10

اتوبوس وي آي پي25

% 10

410,000 ریال

369,000 ريال

ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/02/10

22:00

9

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

245,000 ریال

208,250 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/ محل پياده شدن پايانه تپه
ايذه

اصفهان اهواز

پایانه کاوه اصفهان

ايذه

1396/02/10

22:00

4

اتوبوس وي اي پي

% 20

410,000 ریال

328,000 ريال

بهار طبيعت برشما مبارکباد
ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/02/10

22:15

6

اتوبوس وي آي پي25نفره

% 10

410,000 ریال

369,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
ايذه

اصفهان پایانه صفه آبادان

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/02/10

22:15

6

اتوبوس بي 9

% 20

410,000 ریال

328,000 ريال

ايذه اهواز

اصفهان سربندر

پایانه کاوه اصفهان

ايذه

1396/02/10

22:30

7

اتوبوس وي آي پي25

% 10

410,000 ریال

369,000 ريال

ايذه ماهشهر رامهرمز

اصفهان اهواز

پایانه کاوه اصفهان

ايذه

1396/02/10

23:00

9

اتوبوس .اسکانيا کلاسيک 30نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

سفر بخير. توقف بعدي پايانه صفه
ايذه

اصفهان سربندر

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/02/10

23:15

6

اتوبوس وي آي پي25نفره

% 10

410,000 ریال

369,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
رامهرمز ماهشهر ايذه

اصفهان خرمشهر

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/02/10

23:15

3

اتوبوس اسکانيا44نفره

% 10

245,000 ریال

220,500 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
اهواز آبادان ايذه

اصفهان اهواز ازمسيرايذه

پایانه کاوه اصفهان

ايذه

1396/02/10

23:15

5

اتوبوس وي آي25

% 15

410,000 ریال

348,500 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
اهواز ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/02/10

23:30

14

اتوبوس وي اي پي

% 10

410,000 ریال

369,000 ريال

ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/02/10

23:45

15

اتوبوس اسكانياتك صندلي

% 20

330,000 ریال

264,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/02/10

23:45

19

اتوبوس وي اي پي

% 20

410,000 ریال

328,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/02/10

23:45

8

اتوبوس اسکانيا کلاسيک 30نفره

% 15

330,000 ریال

280,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /محل پياده شدن پايانه تپه
ايذه

اصفهان اهواز

پایانه کاوه اصفهان

ايذه

1396/02/10

23:59

6

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

410,000 ریال

348,500 ريال

/وي اي پي توقف بعدي پايانه صفه
ايذه

اصفهان اهواز

پایانه کاوه اصفهان

ايذه

1396/02/10

23:59

8

اتوبوس وي آي پي25

% 10

410,000 ریال

369,000 ريال

ايذه
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا