مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان مسجد سليمان

پایانه کاوه اصفهان

ايذه

1396/01/03

08:15

1

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 5

410,000 ریال

389,500 ريال

توقف بعدي پايانه صفه/وي آي پي
ايذه شوشتر

اصفهان شوشتر

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/01/03

09:15

11

اتوبوس اسكانياتك صندلي

330,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه مسجدسليمان

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/01/03

09:15

2

اتوبوس وي آي پي25نفره

% 15

410,000 ریال

348,500 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
ايذه

اصفهان مسجد سليمان

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/01/03

09:15

1

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 5

410,000 ریال

389,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /وي.آي.پي
ايذه شوشتر

اصفهان مسجدسليمان

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/01/03

09:30

20

اتوبوس تک صندلي

330,000 ريال

ايذه

اصفهان پایانه صفه اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/01/03

09:30

7

اتوبوس بي 9

% 10

410,000 ریال

369,000 ريال

ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/01/03

09:30

0

اتوبوس اسکانيا

330,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه

اصفهان آبادان

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/01/03

09:30

19

اتوبوس اسکانيا44

% 10

245,000 ریال

220,500 ريال

ايذه اهواز

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/01/03

09:30

21

اتوبوس تک صندلي

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/01/03

09:45

14

اتوبوس اسکانيا

% 10

410,000 ریال

369,000 ريال

ايذه

اصفهان سربندر

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/01/03

10:15

2

اتوبوس وي آي پي25نفره

410,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
رامهرمز ماهشهر ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/01/03

11:30

17

اتوبوس اسکانيا

% 10

410,000 ریال

369,000 ريال

ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/01/03

11:30

18

اتوبوس وي اي پي

410,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/01/03

11:45

1

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 5

410,000 ریال

389,500 ريال

وي.آي.پي/اهواز پايانه تپه
ايذه

اصفهان پایانه صفه اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/01/03

11:45

8

اتوبوس بي 9

% 10

410,000 ریال

369,000 ريال

ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/01/03

12:15

3

اتوبوس مان

% 15

410,000 ریال

348,500 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/01/03

13:30

25

اتوبوس اسکانيا

% 10

410,000 ریال

369,000 ريال

ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/01/03

13:30

11

اتوبوس وي اي پي

410,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/01/03

14:15

5

اتوبوس وي آي پي25نفره

% 15

410,000 ریال

348,500 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
ايذه

اصفهان پایانه صفه اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/01/03

14:30

9

اتوبوس بي 9

410,000 ريال

ايذه

اصفهان شوشتر

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/01/03

16:30

25

اتوبوس اسکانيا

245,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه مسجدسليمان

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/01/03

18:30

27

اتوبوس اسكانيا

245,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه

اصفهان ماهشهر

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/01/03

19:15

16

اتوبوس وي اي پي

410,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه رامهرمز

اصفهان سربندر

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/01/03

20:00

3

اتوبوس سوپر کلاسيک 30نفره

330,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
رامهرمز ماهشهر ايذه

اصفهان پایانه صفه اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/01/03

20:30

0

اتوبوس بي 9

% 10

410,000 ریال

369,000 ريال

ايذه

اصفهان مسجد سليمان

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/01/03

21:00

1

اتوبوس اسکانياکلاسيک31

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد
ايذه شوشتر

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/01/03

21:10

5

اتوبوس اسكانياتك صندلي

330,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/01/03

22:00

0

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 5

245,000 ریال

232,750 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/ محل پياده شدن پايانه تپه
ايذه

اصفهان پایانه صفه خرمشهر

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/01/03

22:15

4

اتوبوس بي 9

% 10

410,000 ریال

369,000 ريال

اهواز آبادان ايذه

اصفهان اهواز

پایانه کاوه اصفهان

ايذه

1396/01/03

22:30

21

اتوبوس وي اي پي

% 15

410,000 ریال

348,500 ريال

تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
ايذه

اصفهان سربندر

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/01/03

23:15

5

اتوبوس وي آي پي25نفره

410,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
رامهرمز ماهشهر ايذه

اصفهان آبادان

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/01/03

23:30

18

اتوبوس اسکانيا44

% 10

245,000 ریال

220,500 ريال

ايذه اهواز

اصفهان پایانه صفه اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/01/03

23:45

1

اتوبوس بي 9

% 10

410,000 ریال

369,000 ريال

ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/01/03

23:45

2

اتوبوس اسکانيا کلاسيک 30نفره

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /محل پياده شدن پايانه تپه
ايذه

اصفهان اهواز

پایانه صفه اصفهان

ايذه

1396/01/03

23:45

0

اتوبوس وي اي پي

410,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا