مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به الیگودرز

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07

عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه
عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اليگودرز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/12/07
08:00
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
110,000 ریال

توضیحات : ياحسين
داران

عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه
عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اليگودرز مقصدنهایی : ازنا
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/12/07
09:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
110,000 ریال

توضیحات : ياحسين
اليگودرز

عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه
عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اليگودرز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/12/07
11:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
110,000 ریال

توضیحات : ياحسين
بوئين مياندشت

عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه
عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اليگودرز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوبي 7جديد
1396/12/07
13:15
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
110,000 ریال

توضیحات : ياحسين

عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه
عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اليگودرز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوبي 7جديد
1396/12/07
15:15
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
110,000 ریال

توضیحات : ياحسين

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اليگودرز مقصدنهایی : شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو درجه يک 44نفره
1396/12/07
18:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
120,000 ریال

توضیحات : سفر بخـيـر
دزفول اليگودرز دورود خرم آباد

عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه
عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اليگودرز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/12/07
18:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
110,000 ریال

توضیحات : ياحسين