مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به ارومیه

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اروميه
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/05
14:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
750,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/توقف بعدي پايانه کاوه
بوکان مياندوآب همدان سقز ملاير
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به اروميه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/05
14:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
750,000 ریال
637,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
زنجان تبريز
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اروميه
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/04/05
14:45
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
750,000 ریال
637,500 ریال

بوکان سقز مياندوآب همدان

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اروميه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/05
15:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
750,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
سقز مياندوآب همدان ملايرويژه اراک ويژه
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به اروميه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/05
16:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
750,000 ریال
637,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
مياندوآب سقز بوکان

ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اروميه
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/05
16:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
750,000 ریال

20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به اروميه
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس مان26
1396/04/05
16:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
750,000 ریال
600,000 ریال

زنجان تبريز قزوين
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به اروميه
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/04/05
16:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
750,000 ریال
637,500 ریال

تبريز
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به اروميه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس مان 26
1396/04/05
17:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
750,000 ریال
600,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
تبريز قزوين
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به اروميه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/05
17:15
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
750,000 ریال
637,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تبريز