مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به اراک

روز جمعه در تاریخ 1397/03/04
15 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/04
11:45
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
185,000 ریال
157,250 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
خمين
15 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/04
13:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
185,000 ریال
157,250 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
اراک اتوبوس اراک خمين اتوبوس اراک
15 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1397/03/04
15:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
250,000 ریال
212,500 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
خمين اتوبوس اراک

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک ويژه مقصدنهایی : بانه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/03/04
17:00
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
186,000 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
سقز اراک ويژه همدان ملايرويژه
15 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/04
17:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
185,000 ریال
157,250 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
خمين
15 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/04
19:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
185,000 ریال
157,250 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
اراک اتوبوس اراک خمين اتوبوس اراک
15 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/04
21:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
185,000 ریال
157,250 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
خمين
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال
1397/03/04
21:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
228,000 ریال
171,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور//محل سوار شدن سکو 4 و 5 و6
اراک نهاوند ملاير
15 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک مقصدنهایی : ملاير
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1397/03/04
23:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
280,000 ریال
238,000 ریال

اراک
15 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به اراک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/04
23:55
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
185,000 ریال
157,250 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
خمين