مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به آباده

روز جمعه در تاریخ 1397/03/04

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/04
11:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
210,000 ریال

توضیحات : همراه باپذيرائي ميوه
آباده
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس) همراه با پذيرائي ويژه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1397/03/04
12:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
210,000 ریال
189,000 ریال

توضیحات : فروش بليط به صورت رفت وبرگشت به تمام نقاط کشور
آباده شيراز (فارس)

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو 40نفره
1397/03/04
13:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
120,000 ریال

توضیحات : سفر بخير

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/04
13:45
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
210,000 ریال

توضیحات : همراه باپذيرائي ميوه
آباده

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1397/03/04
13:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
210,000 ریال

توضیحات : وي اي پي سفربخير
آباده

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو40
1397/03/04
14:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
120,000 ریال

10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي (مان
1397/03/04
14:45
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
210,000 ریال
189,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
آباده
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : اقليد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/04
15:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

توضیحات : فروش بليط به صورت رفت وبرگشت به تمام نقاط کشور
آباده
12 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال (V.I.P)
1397/03/04
16:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
210,000 ریال
184,800 ریال

آباده
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده سال نو مبارک مقصدنهایی : ابرکوه سال نو مبارک
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تي ايکس
1397/03/04
17:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

توضیحات : فروش بليط به صورت رفت وبرگشت به تمام نقاط کشور
ابرکوه آباده سال نو مبارک آباده
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/04
20:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
210,000 ریال
189,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
آباده
12 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا 32
1397/03/04
20:15
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
168,000 ریال
147,840 ریال

توضیحات : ايستگاه بعدي پايانه صفه
آباده
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس first classمارال
1397/03/04
21:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
168,000 ریال
151,200 ریال

توضیحات : فروش بليط به صورت رفت وبرگشت به تمام نقاط کشور
آباده
21 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/03/04
21:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
210,000 ریال
165,900 ریال

آباده

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/04
21:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
210,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
آباده
12 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1397/03/04
22:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
210,000 ریال
184,800 ریال

آباده

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/03/04
22:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
120,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
آباده

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1397/03/04
22:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
210,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه شاهين شهر کاوه صفه
آباده
21 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/03/04
23:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
210,000 ریال
165,900 ریال

آباده
12 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا 32
1397/03/04
23:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
168,000 ریال
147,840 ریال

آباده

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/04
23:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
210,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به آباده مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/04
23:55
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
210,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه کارانديش شيراز
آباده