مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اراک به تهران پایانه جنوب

روز يكشنبه در تاریخ 1396/07/02

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا 31
1396/07/02
06:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
180,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهرانپارس هر روز ساعت 11/30ظهر
تهران جنوب

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا
1396/07/02
07:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
180,000 ریال

قم

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس بي9 واي پي
1396/07/02
09:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهرانپارس هر روز ساعت14/00
تهران جنوب

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/02
13:15
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهرانپارس هر روز ساعت 18/30
تهران جنوب

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
140,000 ریال


ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا 31
1396/07/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
180,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهرانپارس هر روز ساعت 22/00
تهران جنوب

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا
1396/07/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
180,000 ریال

قم

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس بي9 واي پي
1396/07/02
18:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران هر روز ساعت 03/00صبح
تهران جنوب