مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اراک به تهران پایانه جنوب

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران پارس
محل سوار شدن : پایانه مرکزی
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/04/30
01:45
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : جنوب/////افسريه//////تهرانپارس
تهران جنوب

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران پارس
محل سوار شدن : پایانه مرکزی
اتوبوس اسکانيا 31
1396/04/30
06:30
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
180,000 ریال

تهران جنوب
10 %
پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مرکزی
اتوبوس اسکانيا 30
1396/04/30
07:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

قم

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران پارس
محل سوار شدن : پایانه مرکزی
اتوبوس بي9
1396/04/30
09:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : جنوب/////افسريه/////تهرانپارس
تهران جنوب

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران پارس
محل سوار شدن : پایانه مرکزی
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
13:15
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : جنوب////افسريه////تهرانپارس
تهران جنوب
10 %
پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مرکزی
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

قم
10 %
پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مرکزی
اتوبوس اسکانيا 30
1396/04/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

قم

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران پارس
محل سوار شدن : پایانه مرکزی
اتوبوس اسکانيا 31
1396/04/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
180,000 ریال

توضیحات : جنوب////افسريه////تهرانپارس
تهران جنوب

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران پارس
محل سوار شدن : پایانه مرکزی
اتوبوس بي9
1396/04/30
18:30
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : جنوب////افسريه////تهرانپارس
تهران جنوب