مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اراک به تهران پایانه جنوب

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا25
1396/12/06
06:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران هر روز ساعت 11/30
تهران جنوب
10 %
پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
07:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

قم

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس بي9
1396/12/06
09:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران هرروز ساعت 14/00
تهران جنوب
10 %
پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
15:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

قم
10 %
پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
17:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
180,000 ریال
162,000 ریال

قم

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا25
1396/12/06
17:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران هرروز ساعت 22/00
تهران جنوب

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس بي9
1396/12/06
18:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
200,000 ریال

تهران جنوب
10 %
پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
20:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال


سیروسفر اراک
سیروسفر اراک
اراک به تهران جنوب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
ولوو 25 نفره VIP
1396/12/06
23:59
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
170,000 ریال

تهران جنوب تهران آزادي