مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اراک به تهران

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/02

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا
1396/09/02
07:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
180,000 ریال


پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به تهران جنوب مقصدنهایی : ساري
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس ولوو46
1396/09/02
08:45
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
140,000 ریال

تهران جنوب

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس b9R
1396/09/02
09:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : جنوب افسريه تهرانپارس
تهران جنوب

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/02
13:15
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : جنوب افسريه تهرانپارس
تهران جنوب

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
140,000 ریال


پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا
1396/09/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
180,000 ریال


ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس b9R
1396/09/02
18:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
200,000 ریال