مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اراک به تهران

روز يكشنبه در تاریخ 1397/02/02

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا
1397/02/02
07:30
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
180,000 ریال

قم

تک سفر ایرانیان اراک
تک سفر ایرانیان اراک
اراک به تهران
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا 30
1397/02/02
08:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : پايانه فروش بليط اينترنتي .payaneha.com
قم

سیروسفر اراک
سیروسفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
ولوو 25 نفره VIP
1397/02/02
08:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي(ساختمان ماهان)آرژانتين

تک سفر ایرانیان اراک
تک سفر ایرانیان اراک
اراک به تهران
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا 30
1397/02/02
08:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : پايانه فروش بليط اينترنتي .payaneha.com
قم

رویال سفر اراک
رویال سفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
ولوو 25 نفره VIP
1397/02/02
09:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي(ساختمان ماهان)آرژانتين

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس بي9 واي پي
1397/02/02
09:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهرانپارس ساعت 14/00
تهران جنوب

سیروسفر اراک
سیروسفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
ولوو 25 نفره VIP
1397/02/02
10:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي(ساختمان ماهان)آرژانتين

سیروسفر اراک
سیروسفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
ولوو 25 نفره VIP
1397/02/02
11:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي(ساختمان ماهان)آرژانتين

رویال سفر اراک
رویال سفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
ولوو 25 نفره VIP
1397/02/02
12:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي(ساختمان ماهان)آرژانتين

تک سفر ایرانیان اراک
تک سفر ایرانیان اراک
اراک به تهران
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس ولو40
1397/02/02
12:30
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : پايانه فروش بليط اينترنتي .payaneha.com
قم

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/02
13:15
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهرانپارس ساعت 18/30
تهران جنوب

رویال سفر اراک
رویال سفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
ولوو 25 نفره VIP
1397/02/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي(ساختمان ماهان)آرژانتين

سیروسفر اراک
سیروسفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
ولوو 25 نفره VIP
1397/02/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي(ساختمان ماهان)آرژانتين

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
140,000 ریال

قم

رویال سفر اراک
رویال سفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
ولوو 25 نفره VIP
1397/02/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي(ساختمان ماهان)آرژانتين

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا25
1397/02/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهرانپارس ساعت 22/00
تهران جنوب

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا
1397/02/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
180,000 ریال

قم

سیروسفر اراک
سیروسفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
ولوو 25 نفره VIP
1397/02/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي(ساختمان ماهان)آرژانتين

تک سفر ایرانیان اراک
تک سفر ایرانیان اراک
اراک به تهران
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا 30
1397/02/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : پايانه فروش بليط اينترنتي .payaneha.com
قم

سیروسفر اراک
سیروسفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
ولوو 25 نفره VIP
1397/02/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت تهران آزادي،آرژانتين

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس بي9 واي پي
1397/02/02
18:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : واي پي تخت شو
تهران جنوب

رویال سفر اراک
رویال سفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
ولوو 25 نفره VIP
1397/02/02
19:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت تهران آزادي،آرژانتين

سیروسفر اراک
سیروسفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
ولوو 25 نفره VIP
1397/02/02
20:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت تهران آزادي،آرژانتين

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به تهران مقصدنهایی : سارئ
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا32
1397/02/02
22:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
200,000 ریال

قم تهران بومهن

سیروسفر اراک
سیروسفر اراک
اراک به تهران جنوب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
ولوو 25 نفره VIP
1397/02/02
23:59
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
170,000 ریال

تهران جنوب تهران آزادي