مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اراک به تهران

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/30

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/06/30
01:45
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : جنوب افسريه تهرانپارس
تهران جنوب

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/06/30
03:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : مقصدترمينال جنوب

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا 31
1396/06/30
06:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
180,000 ریال

تهران جنوب

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا
1396/06/30
07:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
180,000 ریال

قم

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس b9R
1396/06/30
09:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : مقصد1ترمينال جنوب مقصد2سه راه افسريه مقصد3تهرانپارس
تهران جنوب

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/30
13:15
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : جنوب افسريه تهرانپارس
تهران جنوب

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
140,000 ریال

قم

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا
1396/06/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
180,000 ریال

قم

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا 31
1396/06/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
180,000 ریال

توضیحات : جنوب افسريه تهرانپارس
تهران جنوب

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس b9R
1396/06/30
18:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
200,000 ریال

تهران جنوب

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به تهران مقصدنهایی : ساري
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا32
1396/06/30
22:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
200,000 ریال

بومهن تهران