مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اراک به اصفهان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/07/02

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا25
1396/07/02
07:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : برگشت از اصفهان هر روز ساعت 11/45ظهر

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس بي9 واي پي
1396/07/02
10:45
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
220,000 ریال

توضیحات : برگشت از اصفهان هر روز ساعت15/15

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/07/02
12:45
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
160,000 ریال

توضیحات : هرروز برگشت از اصفهان ساعت17/00

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/07/02
14:15
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
160,000 ریال

توضیحات : برگشت از اصفهان هر روز ساعت 19/00

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا25
1396/07/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : برگشت از اصفهان هر روز ساعت 21/00

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/02
19:00
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
160,000 ریال

توضیحات : برگشت از اصفهان هر روز ساعت 23/55