مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس آبادان به تهران

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29

پیک صبا آبادان
پیک صبا آبادان
آبادان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آبادان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
13:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
450,000 ریال

10 %
جهان گشت مهر آبادان
جهان گشت مهر آبادان
آبادان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آبادان
اتوبوس بي9
1396/07/29
15:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
700,000 ریال
630,000 ریال

خرم اباد ويژه اراک ويژه قم ويژه

پیک صبا آبادان
پیک صبا آبادان
آبادان به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال آبادان
اتوبوس اسکانيا
1396/07/29
17:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
700,000 ریال

قم ويژه اراک بروجردويژه خرم اباد ويژه