مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس آبادان به اصفهان

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/01/01

تک سفر آبادان
تک سفر آبادان
آبادان به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال آبادان
اتوبوس بي9
1397/01/01
09:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
600,000 ریال


پیک صبا آبادان
پیک صبا آبادان
آبادان به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال آبادان
اتوبوس بي9
1397/01/01
09:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
600,000 ریال


پیک صبا آبادان
پیک صبا آبادان
آبادان به اصفهان مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال آبادان
اتوبوس اسکانيا44
1397/01/01
10:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
350,000 ریال

اصفهان

پیک صبا آبادان
پیک صبا آبادان
آبادان به اصفهان مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال آبادان
اتوبوس بي9
1397/01/01
20:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
600,000 ریال

اصفهان

پیک صبا آبادان
پیک صبا آبادان
آبادان به اصفهان مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال آبادان
اتوبوس اسکانيا44
1397/01/01
21:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
350,000 ریال

اصفهان

پیک صبا آبادان
پیک صبا آبادان
آبادان به اصفهان مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال آبادان
اتوبوس بي9
1397/01/01
21:45
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
600,000 ریال

اصفهان