سامانه صورت وضعیت برخط راهداری

جمع آوري اطلاعات سفرها و مسافران به صورت آنلاين و مجتمع

لوگو صورت برخط
  • مدیرت و نظارت بر عملکرد شرکت ها
  • مدیریت انبار حواله ها و صورت وضعیت ها
  • امکان ثبت وگزارش تخلف شرکتها
  • صدورحواله براي صورت ها

سالها اطلاعات صورت وضعيت مسافري وسفرهاي جاده اي بصورت نيمه مكانيزه و توسط نرم افزارهاي مختلف وبصورت پراكنده جمع آوري ميشد و دراين اثني باتوجه به مراحل پرپيچ وخم اين راه اطلاعات دستخوش خطاهاي ماشين و يا خطاهاي انساني ميگردد و ازطرف دیگرخطاهاي توليدشده درهرمرحله به مراحل بعد منتقل شده كه درخيلي ازمواردبه حذف داده هاي سفر و ياغيرقابل استناد بودن آنها مي انجامد. به همين نحو بسياري ازتخلفات بصورت ناخواسته وگاهی آگاهانه درجاده ها رخ ميدهد. خطاهايي چون استفاده ازناوگان و رانندگان نا معتبر يااستفاده از اوراق جعلي صورت وضعيت و ... كه اين خود علاوه بربروزتخلفات وايجادمشكلاتي درحمل ونقل مسافرباعث خرابي داده هاي مربوط به سفرهاي زميني ودرنهايت ازبين رفتن صحت آمار وارقامي ميگردد كه درتصميم گيري هاي ملي مورداستفاده قرارميگيرد. سامانه مدیریت صورت وضعیت برخط کشور يکي ازپروژه هاي بزرگ ملي درصنعت حمل ونقل ميباشدکه باهمکاري سازمان حمل ونقل کشورخصوصا آقايان مهندس مداح رئيس انفورماتيک، مهندس رحماني، مهندس ابوعلي که با ارائه ی طرح هایی سازنده درطراحي وساخت اين پروژه باماهمکاري هاي لازم رابه عمل آوردندبراي سازمان حمل ونقل کشورطراحي و عملياتي شده است. هدف از راه اندازی این سامانه مكانيزمي است مبتني بروب،تا به صورت برخط مراحل صدورصورت وضعيت مسافري ازابتداي درج اطلاعات اوليه تا تشكيل بانك اطلاعات جامع ازآنراتحت كنترل خوددرآورده وعلاوه بر به دست آوردن اطلاعات آماری دقیق از سفر های انجام شده كنترل هاو نظارت هاي لازم رابرنرم افزارهاي موجودبه عمل آورده وامكانات بروزآوري شده اي دراختيارمجريان و ذينفعان قراردهد.

جستجوی بلیط اتوبوس

بر چسب ها :
سازمان حمل و نقلاستعلام کارت هوشمندصدور صورت وضعیتصورت آنلاینصورت بر خط