بلیط اتوبوس آباده از ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
139612073


شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز
شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز
پایانه کاراندیش (شیراز) به آباده

محل سوار شدن : پایانه کاراندیش (شیراز)
تخت شو (VIP) مارال۲۵نفره میهن نور آریا
1398/01/02

18:15

ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
275,000 ریال

توضیحات : جایگاه شماره 15

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز
شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز
پایانه کاراندیش (شیراز) به آباده

محل سوار شدن : پایانه کاراندیش (شیراز)
ولوو۴۰نفره
1398/01/02

20:00

ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
175,000 ریال

توضیحات : جایگاه شماره 15

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز
شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز
پایانه کاراندیش (شیراز) به آباده مقصدنهایی : اصفهان کاوه صفه

محل سوار شدن : پایانه کاراندیش (شیراز)
تخت شو (VIP) مارال۲۵نفره میهن نور آریا
1398/01/02

22:30

ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : جایگاه شماره 15-تلفن تماس:07137309643
شهرضا آباده

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز
شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز
پایانه کاراندیش (شیراز) به آباده مقصدنهایی : اصفهان کاوه صفه

محل سوار شدن : پایانه کاراندیش (شیراز)
تخت شو (VIP) مارال۲۵نفره **صبحانه ویژه رایگان** میهن نور آریا
1398/01/02

23:00

ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
275,000 ریال

شهرضا آباده