بلیط اتوبوس آباده از ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
139612071

10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده مقصدنهایی : اصفهان کاوه صفه

محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1397/09/20

06:00

ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

توضیحات : 09904532922تلفن همراه ماشين
آباده اصفهان کاوه
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده زرين شهر /فولادشهر مقصدنهایی : شهرکرد زرين شهر /فولادشهر

محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1397/09/20

07:00

ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

توضیحات : شماره تماس همراه ماشين09131813898
آباده زرين شهر /فولادشهر اصفهان صفه زرين شهر /فولادشهر
18 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده مقصدنهایی : نجف آباد (اصفهان)

محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس DORSAمانيتوردار
1397/09/20

07:30

ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
230,000 ریال
188,600 ریال

توضیحات : براي استفاده ازمانيتورهندزفري بهراه داشته باشيد
آباده اصفهان کاوه
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده مقصدنهایی : شهرکرد ازمسيراصفهان

محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارل
1397/09/20

08:30

ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
230,000 ریال
184,000 ریال

توضیحات : شماره تماس همراه ماشين09383832727
آباده اصفهان صفه
15 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده صفه مقصدنهایی : شاهين شهر صفه

محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارال
1397/09/20

10:00

ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
230,000 ریال
195,500 ریال

آباده صفه اصفهان کاوه صفه
18 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده مقصدنهایی : اصفهان کاوه

محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا مارال مانيتوردار
1397/09/20

11:00

ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
230,000 ریال
188,600 ریال

توضیحات : براي استفاده ازمانيتورهندزفري بهراه داشته باشيد
آباده شهرضا
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده

محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولو42
1397/09/20

12:00

ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

18 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده مقصدنهایی : اصفهان کاوه

محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا مارال مانيتوردار
1397/09/20

12:30

ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
230,000 ریال
188,600 ریال

توضیحات : براي استفاده ازمانيتورهندزفري بهمراه داشته باشيد
آباده شهرضا
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده

محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1397/09/20

17:00

ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال