بلیط اتوبوس آباده از ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
1396120740

10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده مقصدنهایی : اصفهان کاوه صفه
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/30
06:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

توضیحات : 09904532922تلفن همراه ماشين
آباده اصفهان کاوه
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده زرين شهر /فولادشهر مقصدنهایی : شهرکرد زرين شهر /فولادشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/30
07:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

توضیحات : شماره تماس همراه ماشين09131813898
آباده زرين شهر /فولادشهر اصفهان صفه زرين شهر /فولادشهر
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده مقصدنهایی : نجف آباد (اصفهان)
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس DORSAمانيتوردار
1397/03/30
07:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
230,000 ریال
172,500 ریال

توضیحات : براي استفاده ازمانيتور شخصي اتوبوس لطفا هدفون همراه داشته باشيد
آباده اصفهان کاوه
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده مقصدنهایی : شهرکرد ازمسيراصفهان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارل
1397/03/30
08:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
230,000 ریال
172,500 ریال

توضیحات : شماره تماس همراه ماشين09383832727
آباده اصفهان صفه
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده صفه مقصدنهایی : شاهين شهر صفه
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارال
1397/03/30
10:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
230,000 ریال
172,500 ریال

آباده صفه اصفهان کاوه صفه
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده مقصدنهایی : اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارل
1397/03/30
11:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
230,000 ریال
172,500 ریال

آباده شهرضا
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولو 44
1397/03/30
12:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده مقصدنهایی : اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارل
1397/03/30
13:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
230,000 ریال
172,500 ریال

آباده شهرضا

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به آباده
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
140,000 ریال