بلیط اتوبوس مشهد مقدس از عدل ساری پایانه دولت
1397010187911


عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1397/07/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
350,000 ریال


پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس مقصدنهایی : تايباد
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ايلياد
1397/07/02
13:30
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
350,000 ریال

مشهد مقدس تربت جام قوچان شيروان (خراسان ) بجنورد

رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به مشهد
محل سوار شدن : پایانه دولت
مارال 25 نفره VIP
1397/07/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
610,000 ریال


رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به مشهد
محل سوار شدن : پایانه دولت
ولوو 44 نفره
1397/07/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
350,000 ریال


ترابر بی تا ساری پایانه دولت
ترابر بی تا ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1397/07/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي براي شما آرزو منديم ت 15 ترابر بي تا ساري
بجنورد

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1397/07/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
350,000 ریال


سیروسفر ساری
سیروسفر ساری
سارئ به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : سارئ
ولوو۴۰نفره
1397/07/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
350,000 ریال


شرکت همسفرچابکسواران ساری
شرکت همسفرچابکسواران ساری
سارئ به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : سارئ
ولوو۴۰نفره
1397/07/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
350,000 ریال

5 %
شماره یک ساری ایرانپیما
شماره یک ساری ایرانپیما
سارئ به مشهد
محل سوار شدن : سارئ
ولووبی ۷
1397/07/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
350,000 ریال
332,500 ریال


رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به مشهد
محل سوار شدن : پایانه دولت
مارال 25 نفره VIP
1397/07/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
610,000 ریال

5 %
شماره یک ساری ایرانپیما
شماره یک ساری ایرانپیما
سارئ به مشهد
محل سوار شدن : سارئ
وی ای پی ۲۵ نفره
1397/07/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
610,000 ریال
579,500 ریال


رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به مشهد
محل سوار شدن : پایانه دولت
بنز رخش 24 نفره VIP
1397/07/02
18:05
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
610,000 ریال


پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1397/07/02
18:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
610,000 ریال


شرکت همسفرچابکسواران ساری
شرکت همسفرچابکسواران ساری
سارئ به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : سارئ
وی آی پی- ۲۵ نفره
1397/07/02
18:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
610,000 ریال


سیروسفر ساری
سیروسفر ساری
سارئ به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : سارئ
وی ای پی ۲۵نفره
1397/07/02
18:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
610,000 ریال


رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به مشهد
محل سوار شدن : پایانه دولت
مارال 25 نفره VIP
1397/07/02
18:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
610,000 ریال

5 %
شماره یک ساری ایرانپیما
شماره یک ساری ایرانپیما
سارئ به مشهد
محل سوار شدن : سارئ
وی ای پی ۲۵ نفره تخت شو
1397/07/02
19:15
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
610,000 ریال
579,500 ریال


سیروسفر ساری
سیروسفر ساری
سارئ به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : سارئ
وی ای پی ۲۵نفره
1397/07/02
19:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
610,000 ریال


شرکت همسفرچابکسواران ساری
شرکت همسفرچابکسواران ساری
سارئ به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : سارئ
وی آی پی- ۲۵ نفره
1397/07/02
19:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
610,000 ریال


رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به مشهد
محل سوار شدن : پایانه دولت
مارال 25 نفره VIP
1397/07/02
19:55
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
610,000 ریال


رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به مشهد
محل سوار شدن : پایانه دولت
ولوو 44 نفره
1397/07/02
20:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
350,000 ریال


ترابر بی تا ساری پایانه دولت
ترابر بی تا ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1397/07/02
20:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي براي شما آرزو منديم ت 15 ترابر بي تا ساري
بجنورد

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1397/07/02
20:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
350,000 ریال


شرکت همسفرچابکسواران ساری
شرکت همسفرچابکسواران ساری
سارئ به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : سارئ
ولوو۴۰نفره
1397/07/02
20:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
350,000 ریال

5 %
شماره یک ساری ایرانپیما
شماره یک ساری ایرانپیما
سارئ به مشهد
محل سوار شدن : سارئ
اسکانیا
1397/07/02
20:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
350,000 ریال
332,500 ریال