بلیط اتوبوس مشهد مقدس از عدل ساری پایانه دولت
1397010187911


عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس

محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1397/09/21

17:00

ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
350,000 ریال


عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس

محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس او500
1397/09/21

18:15

ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
600,000 ریال


عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس

محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1397/09/21

20:00

ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
350,000 ریال


ترابر بی تا ساری پایانه دولت
ترابر بی تا ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس

محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1397/09/21

17:00

ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
350,000 ریال

بجنورد
5 %
میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به مشهد مقدس

محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1397/09/21

17:00

ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
350,000 ریال
332,500 ریال

توضیحات : 33240131و33252555

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس

محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1397/09/21

17:00

ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002

رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به مشهد

محل سوار شدن : پایانه دولت
ولوو 44 نفره
1397/09/21

17:00

ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
350,000 ریال


سیروسفر ساری
سیروسفر ساری
سارئ به مشهد (خراسان )

محل سوار شدن : سارئ
ولوو۴۰نفره
1397/09/21

17:00

ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
350,000 ریال


شرکت همسفرچابکسواران ساری
شرکت همسفرچابکسواران ساری
سارئ به مشهد (خراسان )

محل سوار شدن : سارئ
ولوو۴۰نفره
1397/09/21

17:00

ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
350,000 ریال


شماره یک ساری ایرانپیما
شماره یک ساری ایرانپیما
سارئ به مشهد

محل سوار شدن : سارئ
ولوبی ۷ تیپ ۳
1397/09/21

17:00

ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
350,000 ریال

5 %
میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به مشهد مقدس

محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1397/09/21

18:00

ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
610,000 ریال
579,500 ریال

توضیحات : 33240131و33252555

شماره یک ساری ایرانپیما
شماره یک ساری ایرانپیما
سارئ به مشهد

محل سوار شدن : سارئ
وی ای پی ۲۵ نفره
1397/09/21

18:00

ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
610,000 ریال


ترابر بی تا ساری پایانه دولت
ترابر بی تا ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس

محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1397/09/21

18:15

ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
610,000 ریال


پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس

محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس اسکانيا
1397/09/21

18:15

ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
610,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002

رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به مشهد

محل سوار شدن : پایانه دولت
مارال 25 نفره VIP
1397/09/21

18:15

ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
610,000 ریال


شرکت همسفرچابکسواران ساری
شرکت همسفرچابکسواران ساری
سارئ به مشهد (خراسان )

محل سوار شدن : سارئ
وی آی پی- ۲۵ نفره
1397/09/21

18:15

ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
610,000 ریال


سیروسفر ساری
سیروسفر ساری
سارئ به مشهد (خراسان )

محل سوار شدن : سارئ
اسکانیا
1397/09/21

18:30

ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
350,000 ریال


رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به مشهد

محل سوار شدن : پایانه دولت
مارال 25 نفره VIP
1397/09/21

18:45

ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
610,000 ریال


رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به مشهد

محل سوار شدن : پایانه دولت
مارال 25 نفره VIP
1397/09/21

19:00

ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
610,000 ریال


سیروسفر ساری
سیروسفر ساری
سارئ به مشهد (خراسان )

محل سوار شدن : سارئ
وی ای پی ۲۵نفره
1397/09/21

19:00

ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
610,000 ریال


شرکت همسفرچابکسواران ساری
شرکت همسفرچابکسواران ساری
سارئ به مشهد (خراسان )

محل سوار شدن : سارئ
وی آی پی- ۲۵ نفره
1397/09/21

19:00

ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
610,000 ریال


رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به مشهد

محل سوار شدن : پایانه دولت
مارال 25 نفره VIP
1397/09/21

19:55

ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
610,000 ریال


ترابر بی تا ساری پایانه دولت
ترابر بی تا ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس

محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1397/09/21

20:00

ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
350,000 ریال

بجنورد
5 %
میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به مشهد مقدس

محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1397/09/21

20:00

ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
350,000 ریال
332,500 ریال

توضیحات : 33240131و33252555

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس

محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1397/09/21

20:00

ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : تعاوني 2 ساري 33251007/33241002

رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به مشهد

محل سوار شدن : پایانه دولت
ولوو 44 نفره
1397/09/21

20:00

ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
350,000 ریال


شرکت همسفرچابکسواران ساری
شرکت همسفرچابکسواران ساری
سارئ به مشهد (خراسان )

محل سوار شدن : سارئ
ولوو۴۰نفره
1397/09/21

20:00

ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
350,000 ریال


شماره یک ساری ایرانپیما
شماره یک ساری ایرانپیما
سارئ به مشهد

محل سوار شدن : سارئ
ولووبی ۷
1397/09/21

20:00

ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
350,000 ریال