بلیط اتوبوس مشهد مقدس از عدل ساری پایانه دولت
1397010187911


عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1397/04/26
17:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
350,000 ریال


عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس او500
1397/04/26
18:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
610,000 ریال


عدل ساری پایانه دولت
عدل ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1397/04/26
20:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
350,000 ریال


پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس مقصدنهایی : تايباد
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو تيپ 3)
1397/04/26
13:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : 33241002/33251007 تعاوني 2 ساري
مشهد مقدس تربت جام قوچان شيروان (خراسان ) بجنورد
5 %
میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1397/04/26
17:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
350,000 ریال
332,500 ریال

توضیحات : 33240131و33252555
بجنورد

ترابر بی تا ساری پایانه دولت
ترابر بی تا ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1397/04/26
17:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي براي شما آرزو منديم ت 15 ترابر بي تا ساري
بجنورد

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1397/04/26
17:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : 33241002/33251007 تعاوني 2 ساري

رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به مشهد
محل سوار شدن : پایانه دولت
ولوو 44 نفره
1397/04/26
17:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : بجنورد-شيروان-قوچان-مشهد

سیروسفر ساری
سیروسفر ساری
سارئ به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : سارئ
ولوو۴۰نفره
1397/04/26
17:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
350,000 ریال


شرکت همسفرچابکسواران ساری
شرکت همسفرچابکسواران ساری
سارئ به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : سارئ
ولوو۴۰نفره
1397/04/26
17:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
350,000 ریال

5 %
شماره یک ساری ایرانپیما
شماره یک ساری ایرانپیما
سارئ به مشهد
محل سوار شدن : سارئ
ولووبی ۷
1397/04/26
17:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
350,000 ریال
332,500 ریال

5 %
میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1397/04/26
18:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
610,000 ریال
579,500 ریال

توضیحات : 33240131و33252555
5 %
شماره یک ساری ایرانپیما
شماره یک ساری ایرانپیما
سارئ به مشهد
محل سوار شدن : سارئ
وی ای پی ۲۵ نفره
1397/04/26
18:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
610,000 ریال
579,500 ریال


پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس اسکانيا
1397/04/26
18:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
610,000 ریال

توضیحات : 33241002/33251007 تعاوني 2 ساري

رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به مشهد
محل سوار شدن : پایانه دولت
مارال 25 نفره VIP
1397/04/26
18:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
610,000 ریال

توضیحات : بجنورد-شيروان-قوچان-مشهد

شرکت همسفرچابکسواران ساری
شرکت همسفرچابکسواران ساری
سارئ به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : سارئ
وی آی پی- ۲۵ نفره
1397/04/26
18:15
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
610,000 ریال


ترابر بی تا ساری پایانه دولت
ترابر بی تا ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1397/04/26
18:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
610,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي براي شما آرزو منديم ت 15 ترابر بي تا ساري
بجنورد

سیروسفر ساری
سیروسفر ساری
سارئ به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : سارئ
اسکانیا
1397/04/26
18:30
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
350,000 ریال


شرکت همسفرچابکسواران ساری
شرکت همسفرچابکسواران ساری
سارئ به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : سارئ
اسکانیا
1397/04/26
18:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
350,000 ریال


رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به مشهد
محل سوار شدن : پایانه دولت
مارال 25 نفره VIP
1397/04/26
18:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
610,000 ریال

توضیحات : بجنورد-شيروان-قوچان-مشهد

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس اسکانيا
1397/04/26
19:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
610,000 ریال

توضیحات : 33241002/33251007 تعاوني 2 ساري

سیروسفر ساری
سیروسفر ساری
سارئ به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : سارئ
وی ای پی ۲۵نفره
1397/04/26
19:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
610,000 ریال


شرکت همسفرچابکسواران ساری
شرکت همسفرچابکسواران ساری
سارئ به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : سارئ
وی آی پی- ۲۵ نفره
1397/04/26
19:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
610,000 ریال


رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به مشهد
محل سوار شدن : پایانه دولت
مارال 25 نفره VIP
1397/04/26
19:55
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
610,000 ریال

توضیحات : بجنورد-شيروان-قوچان-مشهد
5 %
میهن نور ساری پایانه دولت
میهن نور ساری پایانه دولت
ساري به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو 44
1397/04/26
20:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
350,000 ریال
332,500 ریال

توضیحات : 33240131و33252555

ترابر بی تا ساری پایانه دولت
ترابر بی تا ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1397/04/26
20:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي براي شما آرزو منديم ت 15 ترابر بي تا ساري
بجنورد

پیک معتمد ساری پایانه دولت
پیک معتمد ساری پایانه دولت
سارئ به مشهد مقدس
محل سوار شدن : پایانه دولت
اتوبوس ولو40
1397/04/26
20:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : 33241002/33251007 تعاوني 2 ساري

رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به مشهد
محل سوار شدن : پایانه دولت
ولوو 44 نفره
1397/04/26
20:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : بجنورد-شيروان-قوچان-مشهد

شرکت همسفرچابکسواران ساری
شرکت همسفرچابکسواران ساری
سارئ به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : سارئ
ولوو۴۰نفره
1397/04/26
20:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
350,000 ریال

5 %
شماره یک ساری ایرانپیما
شماره یک ساری ایرانپیما
سارئ به مشهد
محل سوار شدن : سارئ
ولووبی ۷
1397/04/26
20:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
350,000 ریال
332,500 ریال


رویال سفر ساری
رویال سفر ساری
ساري به مشهد
محل سوار شدن : پایانه دولت
مارال 29 نفره VIP
1397/04/26
21:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
610,000 ریال

توضیحات : بجنورد-شيروان-قوچان-مشهد