بلیط اتوبوس مشهد مقدس از ایران پیما نجف آباد
13960729235

12 %
ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به مشهد

محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس اسکانيا 44نفره
1397/09/20

14:00

ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
600,000 ریال
528,000 ریال

توضیحات : توجه زائر گرامي بليط برگشت خود را از شرکت ايرانپيما نجف آباد تهيه نمائيد
سبزوار نيشابور
12 %
ایران پیما نجف آباد
ایران پیما نجف آباد
نجف آباد (اصفهان) به مشهد

محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس ولوو + وي آي پي تخت شو
1397/09/20

16:00

ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
930,000 ریال
818,400 ریال

توضیحات : توجه زائر گرامي بليط برگشت خود را از شرکت ايرانپيما نجف آباد تهيه نمائيد
سبزوار نيشابور
7 %
ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف آباد (اصفهان ) به مشهد (خراسان )

محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس اسکانيا44
1397/09/20

14:00

ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
615,000 ریال
571,950 ریال

شاهرود (سمنان ) نيشابور سبزوار
7 %
ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا نجف آباد
نجف آباد (اصفهان ) به مشهد (خراسان )

محل سوار شدن : ترمینال نجف آباد
اتوبوس مارال
1397/09/20

14:30

ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
935,000 ریال
869,550 ریال

شاهرود (سمنان ) سبزوار نيشابور