بلیط اتوبوس تبریز از پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
1397030152042


پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا وي اي پي
1397/05/26
13:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
1,000,000 ریال


عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تبريز
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي آي پي-اسکانيا
1397/05/26
14:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
1,000,000 ریال

قزوين زنجان