بلیط اتوبوس اصفهان از آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
139612061500231412

25 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1397/03/30
14:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
910,000 ریال
682,500 ریال

توضیحات : متصدي اسماعيلي09153052768/سالن2/جايگاه9
25 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1397/03/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
910,000 ریال
682,500 ریال

توضیحات : متصدي اسماعيلي09153052768/سالن2/جايگاه9
25 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1397/03/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
910,000 ریال
682,500 ریال

توضیحات : متصدي اسماعيلي09153052768/سالن2/جايگاه9
25 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1397/03/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
910,000 ریال
682,500 ریال

توضیحات : متصدي اسماعيلي09153052768/سالن2/جايگاه9
25 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1397/03/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
910,000 ریال
682,500 ریال

توضیحات : متصدي اسماعيلي09153052768/سالن2/جايگاه9

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر
مشهد مقدس به اصفهان
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/30
14:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
615,000 ریال

توضیحات : پايانه امام رضا (ع) سالن شماره2 انتهاي جايگاه7
25 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس مارال وي آي پي
1397/03/30
14:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
910,000 ریال
682,500 ریال

توضیحات : 09153187793سيرجاني
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل
مشهد (خراسان) به اصفهان( کاوه)
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس 25نفره
1397/03/30
14:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
920,000 ریال
782,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
15 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر
مشهد مقدس به اصفهان پايانه کاوه
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس وي اي پي
1397/03/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
936,000 ریال
795,600 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر
مشهد مقدس به پايانه کاوه (اصفهان)
محل سوار شدن : اصفهان-پايانه صفه
اتوبوس وي اي پي (اسکانيا
1397/03/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
936,000 ریال
842,400 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر
مشهد مقدس به اصفهان
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس فرست کلاس
1397/03/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
935,000 ریال

توضیحات : پايانه امام رضا (ع) سالن شماره2 انتهاي جايگاه7
25 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/30
15:30
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
605,000 ریال
453,750 ریال

توضیحات : 09153187793سيرجاني
12 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما
مشهد(خراسان) به پايانه کاوه (اصفهان )
محل سوار شدن : پايانه امام رضاگيتي پيما
اتوبوس مان(V.I.P)
1397/03/30
15:45
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
935,000 ریال
822,800 ریال

توضیحات : مسئول هماهنگي آقاي عادل 09151100980
اصفهان
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما
مشهد مقدس به اصفهان
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1397/03/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
936,000 ریال
748,800 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه7/وي.آي.پي
25 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس مارال وي آي پي
1397/03/30
16:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
910,000 ریال
682,500 ریال

توضیحات : 09153187793سيرجاني
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما
مشهد مقدس به اصفهان
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
936,000 ریال
748,800 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه
25 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9وي آي پي
1397/03/30
19:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
910,000 ریال
682,500 ریال

توضیحات : 09153187793سيرجاني