بلیط اتوبوس اصفهان از ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
139612061

34 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس مارال وي آي پي
1397/07/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
910,000 ریال
600,600 ریال

توضیحات : 09153187793سيرجاني
34 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1397/07/02
15:30
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
605,000 ریال
399,300 ریال

توضیحات : 09153187793سيرجاني
34 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس مارال وي آي پي
1397/07/02
16:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
910,000 ریال
600,600 ریال

توضیحات : 09153187793سيرجاني
34 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس مارال وي آي پي
1397/07/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
910,000 ریال
600,600 ریال

توضیحات : 09153187793سيرجاني
34 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9وي آي پي
1397/07/02
19:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
910,000 ریال
600,600 ریال

توضیحات : 09153187793سيرجاني
10 %
همسفر چابکسوران مشهد
همسفر چابکسوران مشهد
مشهد (خراسان ) به پایانه صفه (اصفهان )
محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
اسکانیا ۴۴
1397/07/02
13:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
606,000 ریال
545,400 ریال


سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر
مشهد مقدس به اصفهان
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا44
1397/07/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
615,000 ریال

توضیحات : پايانه امام رضا (ع) سالن شماره2 انتهاي جايگاه7

تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر
مشهد مقدس به پايانه کاوه (اصفهان)
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا44
1397/07/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
618,000 ریال

توضیحات : برگشت مشهد يزداني09132180944
20 %
همسفر چابکسوران مشهد
همسفر چابکسوران مشهد
مشهد (خراسان ) به اصفهان
محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
اسکانیا ۴۴
1397/07/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
606,000 ریال
484,800 ریال


شرکت شماره 15 ترابربیتا مشهد
شرکت شماره 15 ترابربیتا مشهد
مشهد (خراسان ) به اصفهان
محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
اسکانیا
1397/07/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
500,000 ریال

31 %
شرکت مسافربری ایمن سفر ایرانیان مشهد
شرکت مسافربری ایمن سفر ایرانیان مشهد
مشهد (خراسان ) به اصفهان
محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
وی ای پی ۲۵نفره
1397/07/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
910,000 ریال
627,900 ریال

توضیحات : 09017156282

گیتی پیما مشهد
گیتی پیما مشهد
مشهد (خراسان ) به اصفهان
محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
وی آی پی ۲۵ نفره (تخت شو )
1397/07/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
910,000 ریال

توضیحات : انتهای جایگاه3مدیرپاسخگو09158111198
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل
مشهد (خراسان) به اصفهان( کاوه)
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس 25نفره
1397/07/02
14:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
920,000 ریال
782,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر
مشهد مقدس به پايانه کاوه (اصفهان)
محل سوار شدن : اصفهان-پايانه صفه
اتوبوس وي اي پي (اسکانيا
1397/07/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
936,000 ریال

توضیحات : بليط برگشت ازمشهد يزداني09132180944

شرکت شماره 15 ترابربیتا مشهد
شرکت شماره 15 ترابربیتا مشهد
مشهد (خراسان ) به اصفهان
محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
اسکانیا وی ای پی
1397/07/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
700,000 ریال


لوان نور مشهد
لوان نور مشهد
مشهد (خراسان ) به اصفهان
محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
اسکانیا
1397/07/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
606,000 ریال

30 %
شرکت پیک صبا مشهد
شرکت پیک صبا مشهد
مشهد (خراسان ) به اصفهان
محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
وي آي پي ۲۵نفره تخت شو
1397/07/02
15:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
910,000 ریال
637,000 ریال

توضیحات : مدير پاسخگو 09158001440
31 %
شرکت مسافربری ایمن سفر ایرانیان مشهد
شرکت مسافربری ایمن سفر ایرانیان مشهد
مشهد (خراسان ) به اصفهان
محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
اسکانیا
1397/07/02
15:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
605,000 ریال
417,450 ریال

توضیحات : 09017156282

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما
مشهد مقدس به اصفهان
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1397/07/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
936,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه7/وي.آي.پي
30 %
شرکت مسافربری ایران پیما خراسان
شرکت مسافربری ایران پیما خراسان
مشهد (خراسان ) به اصفهان
محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
وی آی پی ۲۵ نفره
1397/07/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
910,000 ریال
637,000 ریال

توضیحات : سالن2/شرکت ایران پیما/38515469/38519420

شرکت شماره 15 ترابربیتا مشهد
شرکت شماره 15 ترابربیتا مشهد
مشهد (خراسان ) به اصفهان
محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
اسکانیا
1397/07/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
500,000 ریال


لوان نور مشهد
لوان نور مشهد
مشهد (خراسان ) به اصفهان
محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
وی ای پی تخت شو
1397/07/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
910,000 ریال


ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما
مشهد مقدس به اصفهان
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/07/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
936,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه
30 %
شرکت مسافربری ایران پیما خراسان
شرکت مسافربری ایران پیما خراسان
مشهد (خراسان ) به اصفهان
محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
اسکانیا
1397/07/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
605,000 ریال
423,500 ریال

توضیحات : سالن2/شرکت ایران پیما/38515469/38519420
30 %
شرکت پیک صبا مشهد
شرکت پیک صبا مشهد
مشهد (خراسان ) به اصفهان
محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
وي آي پي ۲۵نفره تخت شو
1397/07/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
910,000 ریال
637,000 ریال

توضیحات : مدير پاسخگو 09158001440

گیتی پیما مشهد
گیتی پیما مشهد
مشهد (خراسان ) به اصفهان
محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
وی آی پی ۲۵ نفره (تخت شو )
1397/07/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
910,000 ریال

توضیحات : انتهای جایگاه3مدیرپاسخگو09158111198
30 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر
مشهدمقدس به اصفهان
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس وي اي پي
1397/07/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
936,000 ریال
655,200 ریال

توضیحات : پايانه مشهد جايگاه شماره 9 سالن 2تلفن 09155081981
20 %
همسفر چابکسوران مشهد
همسفر چابکسوران مشهد
مشهد (خراسان ) به اصفهان
محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
مان وی آی پی
1397/07/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
910,000 ریال
728,000 ریال

31 %
شرکت مسافربری ایمن سفر ایرانیان مشهد
شرکت مسافربری ایمن سفر ایرانیان مشهد
مشهد (خراسان ) به اصفهان
محل سوار شدن : مشهد (خراسان )
وی ای پی ۲۵نفره
1397/07/02
19:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
910,000 ریال
627,900 ریال

توضیحات : 09017156282