بلیط اتوبوس تاکستان از همسفر خدابنده زنجان
139608304

5 %
همسفر خدابنده زنجان
همسفر خدابنده زنجان
خدابنده (قيدار) به تاکستان مقصدنهایی : تهران غرب-آزادي
محل سوار شدن : میدان پژوهش
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/30
09:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
110,000 ریال
104,500 ریال

تاکستان قزوين
5 %
همسفر خدابنده زنجان
همسفر خدابنده زنجان
خدابنده (قيدار) به تاکستان مقصدنهایی : تهران غرب-آزادي
محل سوار شدن : میدان پژوهش
اتوبوس ويژه457-40
1397/03/30
10:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
110,000 ریال
104,500 ریال

تاکستان قزوين
5 %
همسفر خدابنده زنجان
همسفر خدابنده زنجان
خدابنده (قيدار) به تاکستان مقصدنهایی : تهران غرب-آزادي
محل سوار شدن : میدان پژوهش
اتوبوس مارال 32
1397/03/30
13:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
160,000 ریال
152,000 ریال

تاکستان قزوين
5 %
همسفر خدابنده زنجان
همسفر خدابنده زنجان
خدابنده (قيدار) به تاکستان مقصدنهایی : تهران غرب-آزادي
محل سوار شدن : میدان پژوهش
اتوبوس ويژه457-40
1397/03/30
15:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
110,000 ریال
104,500 ریال

تاکستان قزوين