بلیط اتوبوس تاکستان از رویال سفر خدابنده زنجان
139608301

5 %
رویال سفر خدابنده زنجان
رویال سفر خدابنده زنجان
خدابنده (قيدار) به تاکستان مقصدنهایی : تهران غرب-آزادي

محل سوار شدن : میدان پژوهش
اتوبوس اسکانيا44
1397/09/20

09:00

ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
110,000 ریال
104,500 ریال

تاکستان قزوين
5 %
رویال سفر خدابنده زنجان
رویال سفر خدابنده زنجان
خدابنده (قيدار) به تاکستان مقصدنهایی : تهران غرب-آزادي

محل سوار شدن : میدان پژوهش
اتوبوس ويژه457-40
1397/09/20

10:00

ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
110,000 ریال
104,500 ریال

تاکستان قزوين
5 %
رویال سفر خدابنده زنجان
رویال سفر خدابنده زنجان
خدابنده (قيدار) به تاکستان مقصدنهایی : تهران غرب-آزادي

محل سوار شدن : میدان پژوهش
اتوبوس مارال 32
1397/09/20

13:30

ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
160,000 ریال
152,000 ریال

تاکستان قزوين
5 %
رویال سفر خدابنده زنجان
رویال سفر خدابنده زنجان
خدابنده (قيدار) به تاکستان مقصدنهایی : تهران غرب-آزادي

محل سوار شدن : میدان پژوهش
اتوبوس ويژه457-40
1397/09/20

15:30

ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
110,000 ریال
104,500 ریال

تاکستان قزوين