بلیط اتوبوس تاکستان از رویال سفر خدابنده زنجان
139608301

5 %
رویال سفر خدابنده زنجان
رویال سفر خدابنده زنجان
خدابنده (قيدار) به تاکستان مقصدنهایی : تهران غرب-آزادي
محل سوار شدن : میدان پژوهش
اتوبوس ويژه457-40
1397/06/31
09:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
110,000 ریال
104,500 ریال

تاکستان قزوين
5 %
رویال سفر خدابنده زنجان
رویال سفر خدابنده زنجان
خدابنده (قيدار) به تاکستان مقصدنهایی : تهران غرب-آزادي
محل سوار شدن : میدان پژوهش
اتوبوس ويژه457-40
1397/06/31
10:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
110,000 ریال
104,500 ریال

تاکستان قزوين
20 %
رویال سفر خدابنده زنجان
رویال سفر خدابنده زنجان
خدابنده (قيدار) به تاکستان مقصدنهایی : تهران غرب-آزادي
محل سوار شدن : میدان پژوهش
اتوبوس مارال 32
1397/06/31
13:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
160,000 ریال
128,000 ریال

تاکستان قزوين
5 %
رویال سفر خدابنده زنجان
رویال سفر خدابنده زنجان
خدابنده (قيدار) به تاکستان مقصدنهایی : تهران غرب-آزادي
محل سوار شدن : میدان پژوهش
اتوبوس ويژه457-40
1397/06/31
15:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
110,000 ریال
104,500 ریال

تاکستان قزوين