بلیط اتوبوس تهران از سیروسفر شهرضا
139612075

5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس درساvipمانيتور شخصي مجهز بهwifi
1397/07/02
09:30
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
400,000 ریال
380,000 ریال

قم عوارضي
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به تهران جنوب ميدان72تن
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس ولو بي 9تک صندلي
1397/07/02
10:45
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
400,000 ریال
380,000 ریال

قم ميدان72تن
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس ولو بي 9تک صندلي
1397/07/02
13:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
400,000 ریال
380,000 ریال

قم تهران جنوب
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به تهران آرژانتين عوارضي
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس مارال25 ن
1397/07/02
22:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
400,000 ریال
380,000 ریال

قم عوارضي تهران جنوب عوارضي

سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس اسکانيا44
1397/07/02
22:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
288,000 ریال

تهران جنوب
5 %
سیروسفر شهرضا
سیروسفر شهرضا
شهرضا به تهران آرژانتين عوارضي
محل سوار شدن : ترمینال شهرضا
اتوبوس درساvipمانيتور شخصي مجهز بهwifi
1397/07/02
23:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
400,000 ریال
380,000 ریال

قم عوارضي تهران جنوب عوارضي