بلیط اتوبوس تهران از جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
139607295127


جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانياVIP
1397/07/02
20:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
820,000 ریال

توضیحات : جايگاه 23
20 %
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب با پک تغذيه
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1397/07/02
10:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
820,000 ریال
656,000 ریال

توضیحات : با پک تغذيه انتقادات و پيشنهادات سامانه2000141
اصفهان کاوه قم

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب مقصدنهایی : شهريار
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي آي پي-اسکانيا
1397/07/02
12:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
820,000 ریال

اصفهان صفه قم تهران جنوب
20 %
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب با پک تغذيه
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1397/07/02
13:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
820,000 ریال
656,000 ریال

توضیحات : با پک تغذيه انتقادات و پيشنهادات سامانه2000141
اصفهان کاوه قم
5 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/07/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
820,000 ریال
779,000 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
5 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/07/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
820,000 ریال
779,000 ریال

قم

پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران غرب-آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس دورسامانيتوردار
1397/07/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
820,000 ریال

تهران غرب-آزادي
5 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/07/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
820,000 ریال
779,000 ریال

قم تهران جنوب

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي آي پي -بي 9
1397/07/02
18:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
820,000 ریال

قم
5 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/07/02
19:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
820,000 ریال
779,000 ریال

قم تهران جنوب

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1397/07/02
20:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
820,000 ریال

قم
5 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/07/02
20:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
820,000 ریال
779,000 ریال

قم تهران جنوب
5 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران غرب-آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارل
1397/07/02
20:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
820,000 ریال
779,000 ریال

قم تهران غرب-آزادي
5 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/07/02
21:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
820,000 ریال
779,000 ریال

قم تهران جنوب
5 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/07/02
22:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
820,000 ریال
779,000 ریال

قم تهران جنوب