بلیط اتوبوس تهران از پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
139607291602

30 %
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1397/03/29
19:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
820,000 ریال
574,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات سامانه 2000141
اصفهان کاوه قم
27 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/03/29
19:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
820,000 ریال
598,600 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
20 %
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا وي اي پي
1397/03/29
19:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
820,000 ریال
656,000 ریال

توضیحات : انتقادات وپيشنهادات سامانه 2000141
30 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس B9 وي اي پي
1397/03/29
19:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
820,000 ریال
574,000 ریال

توضیحات : جايگاه 23
اصفهان قم
26 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس VIPبي9
1397/03/29
20:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
820,000 ریال
606,800 ریال

اصفهان کاوه قم
27 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/03/29
20:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
820,000 ریال
598,600 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران غرب-آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipمارال جديد
1397/03/29
20:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
820,000 ریال
738,000 ریال

قم تهران غرب-آزادي
27 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارال
1397/03/29
21:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
820,000 ریال
598,600 ریال

قم تهران جنوب
27 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/03/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
820,000 ریال
598,600 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه