بلیط اتوبوس تهران از ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
139607299

33 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/04/03
16:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
820,000 ریال
549,400 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
33 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/04/03
17:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
820,000 ریال
549,400 ریال

اصفهان کاوه قم
33 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/04/03
18:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
820,000 ریال
549,400 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
33 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/04/03
19:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
820,000 ریال
549,400 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
33 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/04/03
20:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
820,000 ریال
549,400 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
25 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران غرب-آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارال
1397/04/03
20:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
820,000 ریال
615,000 ریال

توضیحات : همراه باشام رايگان
قم تهران غرب-آزادي
33 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/04/03
22:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
820,000 ریال
549,400 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
30 %
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1397/04/03
10:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
820,000 ریال
574,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات سامانه 2000141
اصفهان کاوه قم
20 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب مقصدنهایی : شهريار
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي آي پي-اسکانيا
1397/04/03
12:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
820,000 ریال
656,000 ریال

اصفهان صفه تهران جنوب
30 %
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1397/04/03
13:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
820,000 ریال
574,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات سامانه 2000141
اصفهان کاوه قم

پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب مقصدنهایی : ساري
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس b9R
1397/04/03
15:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
820,000 ریال

تهران جنوب

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس VIPبي9
1397/04/03
17:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
820,000 ریال

اصفهان کاوه قم

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس VIPبي9
1397/04/03
18:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
820,000 ریال

قم
30 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانياVIP
1397/04/03
19:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
820,000 ریال
574,000 ریال

توضیحات : جايگاه 23
20 %
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي 9 وي آي پي
1397/04/03
19:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
820,000 ریال
656,000 ریال

اصفهان
30 %
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس B9 وي اي پي
1397/04/03
20:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
820,000 ریال
574,000 ریال

توضیحات : جايگاه 23
اصفهان قم

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس VIPبي9
1397/04/03
20:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
820,000 ریال

اصفهان کاوه قم