بلیط اتوبوس تهران از ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
139607299

5 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/07/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
820,000 ریال
779,000 ریال

قم تهران جنوب اصفهان کاوه
5 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/07/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
820,000 ریال
779,000 ریال

قم
5 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/07/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
820,000 ریال
779,000 ریال

قم تهران جنوب
5 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/07/02
19:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
820,000 ریال
779,000 ریال

قم تهران جنوب
5 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/07/02
20:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
820,000 ریال
779,000 ریال

قم تهران جنوب
5 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران غرب-آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارل
1397/07/02
20:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
820,000 ریال
779,000 ریال

قم تهران غرب-آزادي
5 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/07/02
21:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
820,000 ریال
779,000 ریال

قم تهران جنوب
5 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/07/02
22:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
820,000 ریال
779,000 ریال

قم تهران جنوب
20 %
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب با پک تغذيه
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1397/07/02
10:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
820,000 ریال
656,000 ریال

توضیحات : با پک تغذيه انتقادات و پيشنهادات سامانه2000141
اصفهان کاوه قم

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب مقصدنهایی : شهريار
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي آي پي-اسکانيا
1397/07/02
12:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
820,000 ریال

اصفهان صفه قم تهران جنوب
20 %
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب با پک تغذيه
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1397/07/02
13:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
820,000 ریال
656,000 ریال

توضیحات : با پک تغذيه انتقادات و پيشنهادات سامانه2000141
اصفهان کاوه قم

پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران غرب-آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس دورسامانيتوردار
1397/07/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
820,000 ریال

تهران غرب-آزادي

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي آي پي -بي 9
1397/07/02
18:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
820,000 ریال

قم

جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانياVIP
1397/07/02
20:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
820,000 ریال

توضیحات : جايگاه 23

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1397/07/02
20:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
820,000 ریال

قم