بلیط اتوبوس تهران از عدل شیراز پایانه کاراندیش
1396072920


عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي آي پي -بي 9
1397/06/30
20:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
820,000 ریال


ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/06/30
20:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
820,000 ریال

قم

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به تهران ارژانتين
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipبي 9
1397/06/30
22:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
820,000 ریال

تهران جنوب