بلیط اتوبوس تهران از ترابر بی تا اراک
139612281163


ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس

محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا32
1397/09/21

13:15

ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
220,000 ریال

تهران جنوب

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس

محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا25
1397/09/21

17:00

ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : جنوب افسريه تهرانپارس
تهران جنوب

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس

محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس b9R
1397/09/21

18:30

ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : جنوب افسريه تهرانپارس
تهران جنوب قم ويژه
10 %
تک سفر ایرانیان اراک
تک سفر ایرانیان اراک
اراک به تهران

محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا 30
1397/09/21

12:30

ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

قم

رویال سفر اراک
رویال سفر اراک
اراک به تهران بيهقي

محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
ولوو 25 نفره VIP
1397/09/21

14:00

ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي- آرژانتين

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا44
1397/09/21

15:00

ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
170,000 ریال

قم

رویال سفر اراک
رویال سفر اراک
اراک به تهران بيهقي

محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
ولوو 25 نفره VIP
1397/09/21

15:30

ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي- آرژانتين

رویال سفر اراک
رویال سفر اراک
اراک به تهران بيهقي

محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
ولوو 25 نفره VIP
1397/09/21

16:00

ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي- آرژانتين

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس ولوو46
1397/09/21

17:00

ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
170,000 ریال

قم

رویال سفر اراک
رویال سفر اراک
اراک به تهران بيهقي

محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
ولوو 25 نفره VIP
1397/09/21

17:00

ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي- آرژانتين

رویال سفر اراک
رویال سفر اراک
اراک به تهران بيهقي

محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
ولوو 25 نفره VIP
1397/09/21

18:30

ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي- آرژانتين

رویال سفر اراک
رویال سفر اراک
اراک به تهران بيهقي

محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
ولوو 25 نفره VIP
1397/09/21

20:30

ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي- آرژانتين

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به تهران مقصدنهایی : سارئ

محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا32
1397/09/21

22:00

ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
240,000 ریال

قم تهران بومهن

رویال سفر اراک
رویال سفر اراک
اراک به تهران جنوب مقصدنهایی : کرج

محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
ولوو 25 نفره VIP
1397/09/21

23:59

ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
220,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت جنوب آزادي کرج آرژانتين
تهران جنوب تهران آزادي تهران بيهقي