بلیط اتوبوس تهران از ترابر بی تا اراک
139612281163


ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا مارال
1397/07/02
03:00
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
170,000 ریال


ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا25
1397/07/02
06:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
250,000 ریال

تهران جنوب

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس b9R
1397/07/02
09:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
250,000 ریال

تهران جنوب

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا44
1397/07/02
13:15
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
170,000 ریال

تهران جنوب

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا25
1397/07/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
250,000 ریال

تهران جنوب

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس بي9
1397/07/02
18:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
250,000 ریال

تهران جنوب

سیروسفر اراک
سیروسفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
25 نفره (VIP)
1397/07/02
03:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي-آرژانتين

رویال سفر اراک
رویال سفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
25 نفره (VIP)
1397/07/02
05:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي آرژانتين

سیروسفر اراک
سیروسفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
25 نفره (VIP)
1397/07/02
05:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي-آرژانتين

سیروسفر اراک
سیروسفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
25 نفره (VIP)
1397/07/02
06:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي-آرژانتين

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا
1397/07/02
07:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
220,000 ریال

قم

سیروسفر اراک
سیروسفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
25 نفره (VIP)
1397/07/02
08:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي-آرژانتين
10 %
تک سفر ایرانیان اراک
تک سفر ایرانیان اراک
اراک به تهران
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا 30
1397/07/02
08:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

قم

سیروسفر اراک
سیروسفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
25 نفره (VIP)
1397/07/02
09:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي-آرژانتين

رویال سفر اراک
رویال سفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
25 نفره (VIP)
1397/07/02
09:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي آرژانتين
10 %
تک سفر ایرانیان اراک
تک سفر ایرانیان اراک
اراک به تهران
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا 30
1397/07/02
09:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

قم

سیروسفر اراک
سیروسفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
25 نفره (VIP)
1397/07/02
10:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي-آرژانتين

سیروسفر اراک
سیروسفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
25 نفره (VIP)
1397/07/02
11:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي-آرژانتين

رویال سفر اراک
رویال سفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
25 نفره (VIP)
1397/07/02
12:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي آرژانتين

سیروسفر اراک
سیروسفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
25 نفره (VIP)
1397/07/02
12:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي-آرژانتين

سیروسفر اراک
سیروسفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
25 نفره (VIP)
1397/07/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي-آرژانتين

رویال سفر اراک
رویال سفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
25 نفره (VIP)
1397/07/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي آرژانتين

سیروسفر اراک
سیروسفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
25 نفره (VIP)
1397/07/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي-آرژانتين

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا44
1397/07/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
170,000 ریال

قم

رویال سفر اراک
رویال سفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
25 نفره (VIP)
1397/07/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي آرژانتين

سیروسفر اراک
سیروسفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
25 نفره (VIP)
1397/07/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي-آرژانتين

سیروسفر اراک
سیروسفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
25 نفره (VIP)
1397/07/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي-آرژانتين

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا
1397/07/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
220,000 ریال

قم

سیروسفر اراک
سیروسفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
25 نفره (VIP)
1397/07/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي-آرژانتين

رویال سفر اراک
رویال سفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
25 نفره (VIP)
1397/07/02
19:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي آرژانتين

سیروسفر اراک
سیروسفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
25 نفره (VIP)
1397/07/02
19:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي-آرژانتين

سیروسفر اراک
سیروسفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
25 نفره (VIP)
1397/07/02
20:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي-آرژانتين

سیروسفر اراک
سیروسفر اراک
اراک به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
25 نفره (VIP)
1397/07/02
23:59
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
220,000 ریال

توضیحات : تهران جنوب-ميدان آزادي-کرج-آرژانتين
تهران آزادي تهران جنوب تهران بيهقي