بلیط اتوبوس تهران از ترابر بی تا اراک
139612281163


ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا44
1397/04/26
13:15
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
170,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران هر روز ساعت 18/30
تهران جنوب قم ويژه

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا25
1397/04/26
17:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران هر روز ساعت 22/00
تهران جنوب قم ويژه

ترابر بی تا اراک
ترابر بی تا اراک
اراک به تهران پارس
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس بي9 واي پي
1397/04/26
18:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران هر روز ساعت 02/30 بامداد
تهران جنوب قم ويژه

سیروسفر اراک
سیروسفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
25 نفره (VIP)
1397/04/26
14:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي(ساختمان ماهان)آرژانتين

رویال سفر اراک
رویال سفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
25 نفره (VIP)
1397/04/26
14:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي(ساختمان ماهان)آرژانتين

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا44
1397/04/26
15:00
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
170,000 ریال


سیروسفر اراک
سیروسفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
25 نفره (VIP)
1397/04/26
15:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي(ساختمان ماهان)آرژانتين

رویال سفر اراک
رویال سفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
25 نفره (VIP)
1397/04/26
16:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي(ساختمان ماهان)آرژانتين

سیروسفر اراک
سیروسفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
25 نفره (VIP)
1397/04/26
16:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي(ساختمان ماهان)آرژانتين

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا
1397/04/26
17:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
220,000 ریال

قم

سیروسفر اراک
سیروسفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
25 نفره (VIP)
1397/04/26
17:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي(ساختمان ماهان)آرژانتين

سیروسفر اراک
سیروسفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
25 نفره (VIP)
1397/04/26
18:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي(ساختمان ماهان)آرژانتين

رویال سفر اراک
رویال سفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
25 نفره (VIP)
1397/04/26
19:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت تهران آزادي آرژانتين

سیروسفر اراک
سیروسفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
25 نفره (VIP)
1397/04/26
19:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت تهران آزادي آرژانتين

سیروسفر اراک
سیروسفر اراک
اراک به تهران بيهقي
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
25 نفره (VIP)
1397/04/26
20:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
290,000 ریال

توضیحات : مسيرحرکت آزادي(ساختمان ماهان)آرژانتين

پیک صبا اراک
پیک صبا اراک
اراک به تهران مقصدنهایی : سارئ
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
اتوبوس اسکانيا32
1397/04/26
22:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
240,000 ریال

بومهن تهران قم

سیروسفر اراک
سیروسفر اراک
اراک به تهران جنوب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال مرکزی
25 نفره (VIP)
1397/04/26
23:59
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
220,000 ریال

توضیحات : تهران جنوب ،ميدان آزادي،کرج،آرژانتين
تهران جنوب تهران آزادي تهران بيهقي