بلیط اتوبوس تهران از عدل کرمان پایانه آدینه
1397032811


عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولوو تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1397/08/24

20:00

ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
830,000 ریال

20 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولوو تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1397/08/24

21:00

ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
830,000 ریال
664,000 ریال

قم ويژه
20 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولوو تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1397/08/24

22:00

ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
830,000 ریال
664,000 ریال

قم ويژه
10 %
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1397/08/24

20:00

ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
830,000 ریال
747,000 ریال

قم
20 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1397/08/24

20:00

ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
830,000 ریال
664,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
قم ويژه
20 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1397/08/24

21:30

ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
500,000 ریال
400,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
قم ويژه
10 %
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1397/08/24

21:30

ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
830,000 ریال
747,000 ریال