بلیط اتوبوس تهران از عدل کرمان پایانه آدینه
1397032811

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران غرب-آزادي مقصدنهایی : کرج

محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولوو تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1397/12/01

14:30

ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
830,000 ریال
747,000 ریال

تهران غرب-آزادي
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک با پذيرايي رويال
1397/12/01

15:45

ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1397/12/01

16:30

ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
830,000 ریال
747,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس مارال تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1397/12/01

17:30

ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
830,000 ریال
747,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1397/12/01

18:00

ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران غرب-آزادي مقصدنهایی : کرج

محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولوو تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1397/12/01

18:15

ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
830,000 ریال
747,000 ریال

تهران غرب-آزادي
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولوو تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1397/12/01

19:00

ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
830,000 ریال
747,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس مارال تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1397/12/01

20:00

ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
830,000 ریال
747,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولوو تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1397/12/01

21:00

ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
830,000 ریال
747,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولوو تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1397/12/01

21:45

ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
830,000 ریال
747,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس مارال تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP
1397/12/01

22:30

ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
830,000 ریال
747,000 ریال

10 %
ماهان سفر کرمان پایانه آدینه
ماهان سفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران غرب-آزادي

محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1397/12/01

15:15

ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
830,000 ریال
747,000 ریال

10 %
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو 44
1397/12/01

15:30

ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران غرب-آزادي

محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1397/12/01

15:30

ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
830,000 ریال
747,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
10 %
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران آرژانتين

محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1397/12/01

16:30

ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
830,000 ریال
747,000 ریال

10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1397/12/01

16:30

ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

توضیحات : 0
10 %
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران آرژانتين

محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9 تخت شو
1397/12/01

18:00

ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
830,000 ریال
747,000 ریال

10 %
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
پیک صبا کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1397/12/01

18:00

ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
830,000 ریال
747,000 ریال

10 %
تک سفر ایرانیان کرمان
تک سفر ایرانیان کرمان
کرمان به تهران آرژانتين بيهقي

محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا
1397/12/01

18:00

ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
830,000 ریال
747,000 ریال

تهران
10 %
تک سفر ایرانیان کرمان
تک سفر ایرانیان کرمان
کرمان به تهران آزادي مقصدنهایی : کرج

محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا
1397/12/01

19:30

ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
830,000 ریال
747,000 ریال

تهران آزادي
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران جنوب

محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1397/12/01

20:00

ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
830,000 ریال
747,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
تهران غرب-آزادي
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران غرب-آزادي

محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1397/12/01

21:30

ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
830,000 ریال
747,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
10 %
ماهان سفر کرمان پایانه آدینه
ماهان سفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به تهران غرب-آزادي

محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس بي9
1397/12/01

21:30

ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
830,000 ریال
747,000 ریال