بلیط اتوبوس چغادک از پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
13960729843


پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به چغادک مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1397/07/02
10:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
417,600 ریال

چغادک اميديه (خوزستان) کنگان (بوشهر) عسلويه گاوبندي (پارسيان)

پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به چغادک مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1397/07/02
13:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
756,000 ریال

چغادک اميديه (خوزستان) کنگان (بوشهر) عسلويه گاوبندي (پارسيان)

گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به چغادک مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا.vip
1397/07/02
10:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
730,000 ریال

اميديه (خوزستان) کنگان (بوشهر) چغادک ديلم
5 %
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به چغادک مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1397/07/02
10:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
600,000 ریال
570,000 ریال

چغادک عسلويه گاوبندي (پارسيان)

گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به چغادک مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا.vip
1397/07/02
13:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
730,000 ریال

ديلم اميديه (خوزستان) چغادک کنگان (بوشهر) عسلويه

همسفرچابکسواران بندرعباس
همسفرچابکسواران بندرعباس
بندرعباس به چغادک
محل سوار شدن : بندرعباس
اسکانیا
1397/07/02
16:30
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
400,000 ریال