مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

کرمان سيرجان

پایانه آدینه کریمان

سيرجان

1396/01/07

06:00

42

اتوبوس ولو42

% 15

90,000 ریال

76,500 ريال

کرمان شيراز

پایانه آدینه کریمان

سيرجان

1396/01/07

06:30

33

اتوبوس اسکانيا44

% 10

90,000 ریال

81,000 ريال

سيرجان

کرمان بندر عباس

پایانه آدینه کریمان

سيرجان

1396/01/07

07:45

18

اتوبوس اسکانيا32

100,000 ريال

سيرجان

کرمان سيرجان

پایانه آدینه کریمان

سيرجان

1396/01/07

08:30

41

اتوبوس ولو42

% 10

90,000 ریال

81,000 ريال

کرمان سيرجان

پایانه آدینه کریمان

سيرجان

1396/01/07

10:00

44

اتوبوس اسکانيا44

% 10

90,000 ریال

81,000 ريال

کرمان سيرجان

پایانه آدینه کریمان

سيرجان

1396/01/07

11:00

44

اتوبوس اسکانيا44

% 10

90,000 ریال

81,000 ريال

کرمان سيرجان

پایانه آدینه کریمان

سيرجان

1396/01/07

12:00

44

اتوبوس اسکانيا44

% 10

90,000 ریال

81,000 ريال

کرمان سيرجان

پایانه آدینه کریمان

سيرجان

1396/01/07

13:00

44

اتوبوس اسکانيا44

% 10

90,000 ریال

81,000 ريال

کرمان اهواز

پایانه آدینه کریمان

سيرجان

1396/01/07

13:30

44

اتوبوس اسکانيا44

% 10

90,000 ریال

81,000 ريال

سيرجان شيراز

کرمان سيرجان

پایانه آدینه کریمان

سيرجان

1396/01/07

15:00

42

اتوبوس ولو42

% 10

90,000 ریال

81,000 ريال

کرمان سيرجان

پایانه آدینه کریمان

سيرجان

1396/01/07

16:00

44

اتوبوس اسکانيا44

% 10

90,000 ریال

81,000 ريال

کرمان سيرجان

پایانه آدینه کریمان

سيرجان

1396/01/07

17:00

44

اتوبوس اسکانيا44

% 10

90,000 ریال

81,000 ريال

کرمان سيرجان

پایانه آدینه کریمان

سيرجان

1396/01/07

18:00

44

اتوبوس اسکانيا44

% 10

90,000 ریال

81,000 ريال

کرمان سيرجان

پایانه آدینه کریمان

سيرجان

1396/01/07

19:00

44

اتوبوس اسکانيا44

% 10

90,000 ریال

81,000 ريال

نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا