مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به سیرجان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس با پذيرايي زاگرس B12 ولوو
1396/12/06
06:00
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

توضیحات : هر3بليط1بليط رايگان
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به سيرجان مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
06:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
ني ريز سيرجان
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس با پذيرايي زاگرس B12 ولوو
1396/12/06
07:15
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

توضیحات : هر3بليط1بليط رايگان
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس با پذيرايي زاگرس B12 ولوو
1396/12/06
08:15
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

توضیحات : هر3بليط 1بليط رايگان
10 %
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/12/06
08:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس با پذيرايي زاگرس B12 ولوو
1396/12/06
09:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

توضیحات : هر3بليط 1بليط رايگان
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک با پذيرايي زاگرس
1396/12/06
09:45
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

توضیحات : هر3بليط 1بليط رايگان
10 %
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
10:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس با پذيرايي زاگرس B12 ولوو
1396/12/06
10:45
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

توضیحات : هر3بليط 1بليط رايگان
10 %
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
11:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک با پذيرايي زاگرس
1396/12/06
11:45
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

توضیحات : هر3بليط1بليط رايگان
10 %
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/12/06
12:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس با پذيرايي زاگرس B12 ولوو
1396/12/06
12:45
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

توضیحات : هر3بليط1بليط رايگان
10 %
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
13:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس با پذيرايي زاگرس B12 ولوو
1396/12/06
13:45
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

توضیحات : هر3بليط 1بليط رايگان
10 %
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/12/06
14:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس با پذيرايي زاگرس B12 ولوو
1396/12/06
14:45
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

توضیحات : هر3بليط1بليط رايگان
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس با پذيرايي زاگرس B12 ولوو
1396/12/06
15:45
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

10 %
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
16:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک با پذيرايي زاگرس
1396/12/06
16:45
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

توضیحات : هر3بليط1بليط رايگان
10 %
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
17:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس با پذيرايي زاگرس B12 ولوو
1396/12/06
17:45
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

توضیحات : هر3بليط1بليط رايگان
10 %
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/12/06
18:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک با پذيرايي زاگرس
1396/12/06
18:45
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

توضیحات : هر3بليط1بليط رايگان
10 %
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
سیروسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
19:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

10 %
لوان نور کرمان پایانه آدینه
لوان نور کرمان پایانه آدینه
کرمان به سيرجان مقصدنهایی : داراب (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس b9R
1396/12/06
19:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
150,000 ریال
135,000 ریال

توضیحات : هر8بليط يک عددرايگان
سيرجان فسا
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به سيرجان مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
22:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
سيرجان