مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به بافت

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/02
10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به بافت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/06/02
11:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به بافت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/06/02
13:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به بافت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/06/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

10 %
میهن نور کرمان پایانه آدینه
میهن نور کرمان پایانه آدینه
كرمان به بافت
محل سوار شدن : ترمینال آدینه کرمان
اتوبوس ولو42
1396/06/02
17:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال