مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس کرمان به انار

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به انار مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
05:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

رفسنجان انار
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به انار مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
06:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

رفسنجان انار
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به انار مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
06:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
انار رفسنجان
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به انار مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
08:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
رفسنجان انار
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به انار مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
10:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

انار
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به انار مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
11:15
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

رفسنجان انار
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به انار مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس ولو 44
1396/04/05
12:30
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

رفسنجان انار
10 %
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
ایران پیما کرمان پایانه آدینه
کرمان به انار مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس اسکانيا32
1396/04/05
13:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
110,000 ریال
99,000 ریال

توضیحات : شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند
انار رفسنجان
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به انار مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس b9R
1396/04/05
14:15
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

رفسنجان انار
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به انار مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
15:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

رفسنجان انار
10 %
عدل کرمان پایانه آدینه
عدل کرمان پایانه آدینه
کرمان به انار مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس ولو 44
1396/04/05
17:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

رفسنجان انار
10 %
همسفر کرمان پایانه آدینه
همسفر کرمان پایانه آدینه
کرمان به انار مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : پایانه آدینه کریمان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
22:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
90,000 ریال
81,000 ریال

رفسنجان انار