مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

مشهد (خراسان ) تهران

پایانه امام رضا

تهران

1396/02/10

13:00

42

اتوبوس ولو42

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد

مشهد (خراسان ) تهران

پایانه امام رضا

تهران

1396/02/10

14:00

42

اتوبوس ولو42

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد

مشهد (خراسان ) تهران

پایانه امام رضا

تهران

1396/02/10

15:00

42

اتوبوس ولو42

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد

مشهد مقدس تهران جنوب

پایانه امام رضا

تهران جنوب

1396/02/10

16:00

44

اتوبوس اسکانيا44

405,000 ريال

سالن2/جايگاه9

مشهد (خراسان ) تهران

پایانه امام رضا

تهران

1396/02/10

16:00

42

اتوبوس ولو42

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد

مشهد (خراسان ) تهران

پایانه امام رضا

تهران

1396/02/10

16:30

25

اتوبوس اسکانيا25

% 10

685,000 ریال

616,500 ريال

سفرخوشي داشته باشيد

مشهد مقدس تهران جنوب

پایانه امام رضا

تهران جنوب

1396/02/10

17:00

40

اتوبوس ايلياد

405,000 ريال

سالن2/جايگاه9

مشهد (خراسان ) تهران

پایانه امام رضا

تهران

1396/02/10

17:00

42

اتوبوس ولو42

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد

مشهد (خراسان ) تهران

پایانه امام رضا

تهران

1396/02/10

18:00

42

اتوبوس ولو42

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد

مشهد مقدس کرج

پایانه امام رضا

تهران جنوب

1396/02/10

18:00

44

اتوبوس اسکانيا44

405,000 ريال

سالن2/جايگاه9
تهران جنوب

مشهد مقدس تهران جنوب

پایانه امام رضا

تهران جنوب

1396/02/10

18:00

25

اتوبوس ولووبي9

668,000 ريال

سالن2/جايگاه9

مشهد (خراسان ) تهران

پایانه امام رضا

تهران

1396/02/10

18:30

25

اتوبوس اسکانيا25

% 10

685,000 ریال

616,500 ريال

سفرخوشي داشته باشيد

مشهد (خراسان ) تهران

پایانه امام رضا

تهران

1396/02/10

19:00

42

اتوبوس ولو42

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد

مشهد مقدس تهران جنوب

پایانه امام رضا

تهران جنوب

1396/02/10

19:00

44

اتوبوس اسکانيا44

405,000 ريال

سالن2/جايگاه9

مشهد مقدس تهران جنوب

پایانه امام رضا

تهران جنوب

1396/02/10

21:00

44

اتوبوس اسکانيا44

405,000 ريال

سالن2/جايگاه9
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا