مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مشهد مقدس به تهران پایانه جنوب

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
40 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به تهران
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو40
1396/12/06
17:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
400,000 ریال
240,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
30 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو 44
1396/12/06
17:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
405,000 ریال
283,500 ریال

توضیحات : متصدي حسين دانشخواه09153000398/سالن2/جايگاه9
40 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به تهران
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو40
1396/12/06
18:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
400,000 ریال
240,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
30 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو 44
1396/12/06
18:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
405,000 ریال
283,500 ریال

توضیحات : متصدي حسين دانشخواه 09153000398/سالن 2/جايگاه9
30 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو 44
1396/12/06
19:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
405,000 ریال
283,500 ریال

توضیحات : متصدي حسين دانشخواه 09153000398/سالن 2/جايگاه9
40 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به تهران
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو40
1396/12/06
19:00
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
400,000 ریال
240,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد