مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مشهد مقدس به تهران پایانه جنوب

روز دو شنبه در تاریخ 1396/05/30
10 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به تهران جنوب
محل سوار شدن : سالن 2/جايگاه9
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
405,000 ریال
364,500 ریال

توضیحات : متصدي شهسوار/09151130557

ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به تهران
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو40
1396/05/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
10 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به تهران جنوب
محل سوار شدن : سالن 2/جايگاه9
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
405,000 ریال
364,500 ریال

توضیحات : سالن2/جايگاه9/متصدي شهسوار09151130557

ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به تهران
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو40
1396/05/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
10 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به تهران جنوب
محل سوار شدن : سالن 2/جايگاه9
اتوبوس ولووبي9
1396/05/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
668,000 ریال
601,200 ریال

توضیحات : سالن2/جايگاه9/متصدي شهسوار09151130557
10 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به تهران جنوب
محل سوار شدن : سالن 2/جايگاه9
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
405,000 ریال
364,500 ریال

توضیحات : سالن2/جايگاه9/متصدي شهسوار09151130557

ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به تهران
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو40
1396/05/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
10 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
405,000 ریال
364,500 ریال

توضیحات : سالن2/جايگاه9/آقاي شهسوار09151130557
10 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به تهران جنوب
محل سوار شدن : سالن 2/جايگاه9
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
405,000 ریال
364,500 ریال

توضیحات : سالن2/جايگاه9/متصدي شهسوار09151130557
10 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به تهران جنوب
محل سوار شدن : سالن 2/جايگاه9
اتوبوس ولووبي9
1396/05/30
19:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
668,000 ریال
601,200 ریال

توضیحات : سالن2/جايگاه9/متصدي شهسوار09151130557
10 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به تهران جنوب
محل سوار شدن : سالن 2/جايگاه9
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/30
19:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
405,000 ریال
364,500 ریال

توضیحات : سالن2/جايگاه9/متصدي شهسوار09151130557
10 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به تهران جنوب
محل سوار شدن : سالن 2/جايگاه9
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/30
21:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
405,000 ریال
364,500 ریال

توضیحات : سالن2/جايگاه9/متصدي شهسوار09151130557