مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مشهد مقدس به اصفهان پایانه کاوه

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29

ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر
مشهد مقدس به پايانه کاوه (اصفهان)
محل سوار شدن : اصفهان-پايانه کاوه
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
14:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
515,000 ریال

40 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1396/07/29
14:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
763,000 ریال
457,800 ریال

توضیحات : 09153052768اسماعيلي سالن2ج9
35 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
14:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
505,000 ریال
328,250 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
40 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1396/07/29
15:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
763,000 ریال
457,800 ریال

توضیحات : محل سوار شدن جايگاه9/متصدي آقاي اسماعيلي09153052768
42 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس مارال وي آي پي
1396/07/29
15:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
780,000 ریال
452,400 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد

ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر
مشهد مقدس به پايانه کاوه (اصفهان)
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس وي اي پي (اسکانيا
1396/07/29
15:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
780,000 ریال

35 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
15:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
505,000 ریال
328,250 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
40 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1396/07/29
16:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
763,000 ریال
457,800 ریال

توضیحات : جايگاه 9/متصدي اسماعيل زاده 09153052768
42 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس مارال وي آي پي
1396/07/29
16:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
780,000 ریال
452,400 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
40 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1396/07/29
17:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
763,000 ریال
457,800 ریال

توضیحات : 09153052768اسماعيلي سالن2ج9
40 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1396/07/29
18:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
763,000 ریال
457,800 ریال

توضیحات : 09153052768اسماعيلي سالن2ج9
42 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9وي آي پي
1396/07/29
19:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
780,000 ریال
452,400 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد