مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به گهکم

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30
15 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به گهکم مقصدنهایی : بندرعباس بندرازمسيرگهکم
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/08/30
09:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
325,000 ریال
276,250 ریال

بندرعباس گهکم
15 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به گهکم مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/08/30
10:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
325,000 ریال
276,250 ریال

گهکم