مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به بم

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولو42
1396/12/07
13:15
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
270,000 ریال

سيرجان باغين بم

عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس ولو42
1396/12/07
14:30
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
270,000 ریال

سيرجان باغين بم
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بم مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/07
15:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
270,000 ریال
216,000 ریال

توضیحات : 09399468860تلفن همراه ماشين
کرمان بم