مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به بم

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/01

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بم مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس vipاسکانيامارل
1397/03/01
09:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
480,000 ریال

بم ايرانشهر

پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي اي پي
1397/03/01
14:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
480,000 ریال

توضیحات : انتقادات وپيشنهادات سامانه 2000141
سيرجان بم
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بم مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/01
14:45
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
270,000 ریال
243,000 ریال

کرمان بم

پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پیک معتمد شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به بم مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس وي اي پي
1397/03/01
16:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
480,000 ریال

توضیحات : انتقادات وپيشنهادات سامانه 2000141
سيرجان بم